Ngày 27/11/2018 20:16:41
Long Hồ: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X)

Sau khi tiếp thu, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 03/11/2008 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 33-CTr/HU, ngày 27/11/2008 của Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho thanh niên, mạnh dạn bố trí những cán bộ trẻ có năng lực vào vị trí lãnh đạo, quản lý. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là các Luật có liên quan đến thanh niên. Từ đó nhận thức của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên ngày càng được nâng lên.

Toàn huyện hiện có 26.150 thanh niên, chiếm 15,87% dân số. Thanh niên được tập hợp vào tổ chức đoàn 62.4 % và tổ chức hội 33,5 %. Trong quá trình thực hiện huyện luôn chú trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, cách mạng, lối sống văn hóa và nâng cao ý thức công dân trong thanh niên thông qua các hoạt động như: tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; các diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”, "Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi 20", cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", các hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, tổ chức “Thắp nến tri ân” nhân ngày 27/7. Nhìn chung đại bộ phận thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của Đảng, của dân tộc, luôn có ý chí vươn lên trong học tập, lao động sản xuất, luôn muốn đóng góp tài năng và trí tuệ để xây dựng quê hương đất nước, từ đó nhiều thanh niên đã trưởng thành, được Đảng và Nhà nước giao giữ nhiều vị trí quan trọng của huyện và cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt, kết quả trong 10 năm đã mở được 318 lớp dạy nghề cho trên 15.000 thanh niên; tổ chức 32 đợt, buổi tư vấn hướng nghiệp, học nghề, chọn trường và tìm kiếm việc làm cho trên 16.000 đoàn viên thanh niên, học sinh. Thực hiện hỗ trợ thanh niên vay vốn và đa dạng hoá các loại quỹ “Xoá đói giảm nghèo”, “Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm” và các mô hình “Giúp nhau lập nghiệp - làm ăn hiệu quả” giúp thanh niên phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng; xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, điểm trình diễn kỹ thuật thu hút thanh niên đến tham quan học tập. Qua các phong trào đã giúp cho thanh niên nâng cao trình độ năng lực, thi đua học tập, làm chủ khoa học công nghệ tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực trẻ và không ngừng giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên, học sinh, đặc biệt là đối với những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn vững vàng lập thân, lập nghiệp.

Để tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, vị trí của thanh niên. Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên”, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong thời gian tới huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục thế hệ thanh niên của huyện giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, ra sức xây dựng quê hương, đất nước văn minh, giàu đẹp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Nhà nước cho thanh niên, từ đó hạn chế thanh niên vi phạm pháp luật. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí của thanh niên. Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên nâng cao trình độ, tri thức, thu nhập, sức khoẻ, nghề nghiệp, việc làm. Xây dựng đội ngũ thanh niên có đạo đức cách mạng, có ý thức ham muốn làm giàu chính đáng, tự lực vươn lên, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu.

Hai là, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng lớp cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng và tiên phong gương mẫu đi đầu trong các phong trào nhất là nêu gương về đạo đức, lối sống.

Ba là, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của huyện và cơ sở gắn với xây dựng Hội liên hiệp thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh về mọi mặt. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành Đoàn cơ sở, đặc biệt chi đoàn ấp, khóm. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp từng bước đạt chuẩn về chất lượng, có khả năng vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên.

Bốn là, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tạo mọi điều kiện cho tổ chức Đoàn các cấp hoạt động. Xây dựng quy chế phối hợp trong việc giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình trong việc chăm lo, giáo dục ý thức công dân, truyền thống gia đình, trách nhiệm với cộng đồng cho thanh thiếu niên.

Văn Khiêm

Các tin khác