Ngày 27/11/2018 20:33:19
Long Hồ: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW và chỉ thị 08-CT/TU về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Sau hơn 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; nhìn chung các tổ chức Đảng có quan tâm việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân Dân, tạp chí Cộng sản và Báo Vĩnh Long đã từng bước đi vào nền nếp. Báo, tạp chí Đảng đã đến được đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và một bộ phận Nhân dân trong huyện, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cung cấp thông tin thời sự chính thống, chuẩn xác; đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống; là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái và chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Những thông tin trên báo, tạp chí của Đảng là tài liệu tham khảo tốt, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nâng cao dân trí.

Tuy nhiên vẫn còn một số Chi, Đảng bộ chưa thực hiện tốt, phổ biến nhất là có mua nhưng không đảm bảo đủ số lượng theo quy định. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên cho rằng hiện nay báo mạng rất phong phú nên chỉ cần xem báo trên mạng qua điện thoại, máy vi tính... thay thế cho việc đọc báo giấy.

Trên thực tế, báo mạng phần nhiều đưa những thông tin mang tính lễ tân, sự vụ, sự việc; đối với những bài viết chính luận, xã luận, bình luận mang tính chất nghiên cứu, định hướng tư tưởng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước chủ yếu được đăng tải trên các báo giấy như Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, báo địa phương…

Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự bùng nổ thông tin, các thế lực phản động, thù địch tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là internet để chống phá Đảng, Nhà nước, việc chủ động thông tin, định hướng dư luận thông qua báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Báo Vĩnh Long là rất quan trọng.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong thời gian tới thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Lãnh đạo chi, đảng bộ cơ sở quán triệt và thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quy định cụ thể số lượng mua báo, tạp chí của Đảng. Ít nhất mỗi chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở phải mua đủ (01 tờ Báo Nhân Dân, 01 tờ Báo Vĩnh Long, 01 cuốn Tạp chí Cộng sản). Xem việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là tiêu chí xét chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh hằng năm; thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra uốn nắn việc đọc báo, tạp chí của Đảng đối với cán bộ, đảng viên.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng kịp thời đến các chi bộ ấp, khóm trong huyện. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và cơ sở theo dõi và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả việc mua báo, tạp chí của Đảng ở các ngành, đơn vị và địa phương.

Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục nhắc nhở, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị đảm bảo kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo quy định.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực mua và đọc báo, tạp chí của Đảng để kịp thời nắm bắt thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao nhận thức lý luận, chính trị.

Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các ngành, đơn vị, địa phương.

Văn Khiêm 

Các tin khác