Ngày 27/11/2018 20:56:34
Huyện đoàn Long Hồ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X
Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Long Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở trực thuộc.

Thời gian qua được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành và nhân dân, vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được thể hiện rõ nét. Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục được đẩy mạnh, là biểu tượng đẹp và trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp bộ Đoàn, đỉnh cao là Tháng thanh niên, Chiến dịch hè tình nguyện và các đội hình trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn. Với phương châm “huyện có công trình, xã có mô hình, chi đoàn có phần việc”, hàng năm huyện đoàn, Đoàn cơ sở có công trình, phần việc thanh niên, thu hút trên 10.000 đoàn viên thanh niên tham gia, tập trung vào các nội dung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh... Trong 10 năm qua, đã đăng ký đảm nhận trên 300 công trình, phần việc thanh niên, đạt tổng trị giá trên 03 tỷ đồng, thu hút trên 30.000 lượt thanh niên tham gia. Hàng năm các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện tại chỗ, chung sức vì cộng đồng, vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Nổi bật là việc ra quân của đội hình tình nguyện, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất; các hoạt động giữ gìn trật tự ATGT, phòng chống thiên tai, bão lụt, và phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ sinh môi trường thu gom trên 20 tấn rác, phát trên 50.000 bịt bột xử lý nước trồng trên 16.000 cây xanh các loại và thực hiện 04 công trình bảo vệ dòng sông quê hương, khám chữa bệnh cho trên 1.600 lượt người dân nghèo và cấp phát thuốc cho nhân dân với tổng số tiền 1 tỷ 400 triệu đồng. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, an sinh xã hội cũng được các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều chương trình hành động trong công tác thanh niên, các đề án, chương trình do Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện đa số đều gắn với Nghị quyết 25, chính vì vậy thanh niên được hưởng nhiều quyền lợi và việc chăm lo cho thanh niên được quan tâm, đạo điều kiện nhiều hơn; công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và các đoàn thể được cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực, có chiến lược lâu dài. Công tác chăm lo cho thanh niên ngày càng xã hội hóa, việc phối hợp giữa các đoàn thể nhân dân, các doanh nghiệp và Đoàn Thanh niên để chăm lo giáo dục, xây dựng ước mơ, hoài bão, bồi dưỡng và phát huy thanh niên được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt là các nguồn quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên, các chính sách ưu đãi, các hoạt động chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên.

Công tác bố trí cán bộ trẻ có tài năng đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện, trọng dụng những người có tài năng, phương châm “Trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt” đang từng bước được các đơn vị thực hiện; nâng cao tỉ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; trong đại hội Đảng lần này, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ theo hướng nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh những mặt làm được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 còn gặp phải nhiều hạn chế như: Điều kiện, phương tiện hoạt động của Đoàn, Hội, chính sách cho cán bộ đoàn, nhất là cán bộ Đoàn cơ sở còn bất cập. Năng lực, trình độ của không ít cán bộ Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; khả năng tập hợp, tổ chức phong trào thanh niên; tham mưu cho Đảng, chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác thanh niên còn hạn chế; Công tác giáo dục - đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, công tác ngăn ngừa và đấu tranh với những tác động, lôi kéo thanh niên của các thế lực thù địch, sự truyền bá lối sống nước ngoài không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, còn nhiều yếu kém,…

Để tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, vị trí của thanh niên trong thời gian tới các cấp bộ đoàn cần thực hiện tốt những nội dung như sau:

- Thứ nhất, Cần làm tốt công tác tham mưu đối với các cấp uỷ Đảng nhằm thực hiện tốt nội dung Nghị quyết số 25 đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người "Vừa hồng, vừa chuyên" theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vai trò quan trọng của đoàn thanh niên đối với gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

- Thứ hai, Không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống cho thanh niên nhất là thanh niên ở nông thôn. Có các hình thức biểu dương kịp thời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác thanh niên.

- Thứ ba, Các cấp bộ Đoàn phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, ĐVTN.

HUYỆN ĐOÀN LONG HỒ

Các tin khác