Ngày 27/11/2018 23:44:42
Huyện Long Hồ qua một năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thời gian qua Đảng bộ huyện Long Hồ luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ theo chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng việc triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ và Nhân dân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, trong năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức triển khai 01 cuộc cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã, thị trấn; Đảng ủy xã, thị trấn, ngành huyện cũng đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức 18 cuộc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW cho 3.946 cán bộ đảng viên. Trong đó, đảng viên có 3.695 người tham dự, đạt tỷ lệ 99,46%, riêng đảng viên là giáo viên có 889 người, đạt tỷ lệ 100%; Cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, chiến sỹ 251 người, đạt 100%. Các cấp bộ Đoàn trong huyện cũng đã tổ chức 8 cuộc có 117 người dự; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức được 11 cuộc, có 275 người dự.

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HĐ/TU, ngày 13/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Hồ đã ban hành Hướng dẫn tập thể, cá nhân viết kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” để tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017.

Qua triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về chủ đề năm 2017, các cơ quan đơn vị và từng cá nhân có nhận thức đúng về chủ đề và nhận thức tố về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hầu hết cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, cá nhân năm 2017.

Đã có 310 tập thể, 3.715 cá nhân xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017. Hầu hết cơ quan, đơn vị và cá nhân xây dựng kế hoạch đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2017 đều bám sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó nội dung kế hoạch đăng ký của tập thể, cá nhân còn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua như: Xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa đối với cơ quan, đơn vị; phong trào xây dựng xã nông thôn mới, phong trào xây dựng xã văn hóa nông thôn mới đối với xã, thị trấn; các phong trào vận động khác của các tổ chức đoàn thể….

Qua một năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Chủ đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong huyện đã xây dựng được 87 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực tế cho thấy các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017 trên địa bàn huyện khá phong phú, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhiều nơi. Đó không chỉ là cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước mà còn là tổ chức hội, đoàn thể, các câu lạc bộ…và cả các cá nhân từ cán bộ đảng viên đến những người nông dân chân lấm, tay bùn.

Đối với tập thể nổi bật nhất là “Mô hình vận động nhân dân lắp đặt đèn đường thắp sáng làng quê” của Chi bộ ấp Phước Bình A, xã Phú Quới; Chi bộ ấp Phú An 1, xã Bình Hòa Phước; Câu lạc bộ dưỡng sinh xã An Bình; Mô hình giáo dục học sinh chưa ngoan của Chi bộ Trường Trung học cơ sở Đồng Phú; Mô hình về “đổi mới phong cách làm việc phục vụ nhân dân”; mô hình “thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở” của Chi bộ các cơ quan huyện; mô hình “nông dân làm giàu” của Hội Nông dân huyện; mô hình “vận động nhân dân xây dựng cột cờ, trồng hoa theo các tuyến đường” của Chi bộ ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, vừa qua các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Long Hồ đã tổ chức hội nghị sơ kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiểu biểu. Có 49 tập thể và 388 cá nhân, trong đó có 36 người ngoài đảng là điển hình tiên tiến, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2017 được biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở.

Ban Chỉ đạo Chỉ thị 05-CT/TW của huyện cũng đã chọn 21 tập thể, 36 cá nhân điển hình, tiên tiến xuất sắc để tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng và Hội thi báo công dâng Bác cấp huyện vừa tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua.

Nhìn lại kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chủ đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” có thể nhận xét: Cấp ủy Đảng các cấp trong huyện đã tổ chức tốt việc như triển khai học tập chuyên đề, xây dựng bản đăng ký của tập thể, của cá nhân; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến trong đoàn viên thanh niên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2017. Đài Truyền thanh huyện, tờ tin của huyện cũng đã thường xuyên đưa tin, bài về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế nhất định đó là: Nội dung đăng ký của một số tập thể và cá nhân chưa thật cụ thể, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Ở một số chi bộ công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, kiểm điểm việc thực hiện nội dung đăng ký của đảng viên chưa thường xuyên.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, năm 2018 và những năm tiếp theo Đảng bộ huyện Long Hồ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2018 đối với Chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Bình chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương Long Hồ ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

                                                                       Công Toàn

Các tin khác