Ngày 09/01/2019 07:57:21
Long Hồ: Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018
Nhằm giúp Huyện ủy nắm sát tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 trên địa bàn huyện. Theo đó, từ ngày 19-22/11/2018 Huyện ủy sẽ thành lập 03 đoàn kiểm tra đến làm việc tại 15 xã - thị trấn.

Nội dung: Kiểm tra việc tổ chức triển khai học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Kiểm tra việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành nghị quyết, chương trình hành động của địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Nông thôn mới năm 2018 ở cơ sở. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và gắn với Quy định  101 của Ban Bí thư " về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp" và việc bình xét, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc tổ chức đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018.

Trên cơ sở đó nhằm giúp cho Đảng cơ sở thấy được những mặt ưu điểm để phát huy, những mặt hạn chế tồn tại để có hướng khắc phục sửa chữa và tìm ra giải pháp để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt hơn. Đồng thời đây cũng là cơ sở để Huyện ủy đánh giá tổng kết năm 2018 và xây dựng Nghị quyết năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế của huyện./.

Văn Khiêm

Các tin khác