Ngày 14/01/2019 08:32:23
Long Hồ: Nhìn lại công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018
Trong năm 2018 công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng trên địa bàn huyện tiếp tục được tiến hành chủ động, đồng bộ, toàn diện theo đúng quy định Điều lệ Đảng; nội dung kiểm tra, giám sát có tập trung vào những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm.

Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra có chuyển biến tích cực. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế thiếu sót, khuyết điểm cũng như kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm từ đó góp phần quan trọng vào việc giữ gìn sự trong sạch và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, ngay từ đầu năm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp trong việc xây dựng dựng chương trình kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật; đồng thời triển khai, quán triệt và tổ chức thực các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, qua đó giúp cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện được tốt hơn. Ngoài việc tham mưu, giúp cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và ban hành các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp còn tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, nội dung giám sát được mở rộng, các kết luận, kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát được công khai kịp thời qua đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn, giáo dục, phòng ngừa vi phạm.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng trong năm cấp ủy đảng 02 cấp đã thực hiện kiểm tra đối với 31 tổ chức đảng và 39 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 29 tổ chức đảng và 36 đảng viên; UBKT 02 tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 26 tổ chức đảng và 36 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 23 tổ chức đảng và 31 đảng viên. Qua công tác kiểm tra có 22 trường hợp đảng viên vi phạm thi hành kỷ luật; trong đó khiển trách 12, cảnh cáo 07; cách chức 01, khai trừ 02 trường hợp. Nội dung vi phạm về quy định chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; vi phạm đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; tuyên truyền, sao chép, tán phát, cung cấp thông tin, tài liệu có nội dung xấu trên mạng xã hội; sử dụng văn bàn, chứng chỉ không hợp pháp; vi phạm quy chế làm việc của cấp ủy…

Về công tác giải quyết đơn thư tố cáo đối với đảng viên được kịp thời, không để tồn động kéo dài. Các vụ việc tiêu cực, vi phạm của đảng viên đều được xử lý đúng quy định qua đó góp phần củng cố lòng tin của đảng viên và quần chúng nhân dân vào vai trò lãnh đạo của đảng.

Năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng; giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra, trong thời gian tới huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng cho tổ chức và cán bộ đảng viên nhất là cán bộ làm công tác kiểm tra nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Hai là, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 theo đúng quy định và nghiêm túc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của các cơ quan cấp trên nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Ba là, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng do cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra đảng viên, tổ đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhất là các cơ quan tư pháp, thanh tra; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quy chế phối hợp để xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp.

Năm là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm về tiêu chuẩn, chất lượng, có phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm thực tiễn, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, công tâm khách quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Văn Khiêm

Các tin khác