Ngày 14/01/2019 15:55:28
Long Hồ: Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân được tiến hành hằng năm, nhằm giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Về đối tượng kiểm điểm: Đối với cấp huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo quản lý hoặc tập thể cơ quan, đơn vị nơi mình là thành viên. Tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo quản lý hoặc tập thể cơ quan, đơn vị nơi mình là thành viên. Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (Chủ tịch, Phó Chủ tịch) kiểm điểm trước thành viên Ủy ban nhân dân huyện. Tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân huyện kiểm điểm trước Thường trực Hội đồng nhân dân và Trưởng, phó các Ban Hội đồng Nhân dân huyện. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kiểm điểm trước các tổ chức thành viên. Ban Thường vụ đoàn thể chính trị - xã hội huyện kiểm điểm trước Ban chấp hành. Tập thể lãnh đạo các Phòng và tương đương; Tập thể lãnh đạo của các Trường công lập trực thuộc UBND huyện kiểm điểm trước tập thể cơ quan đơn vị nơi mình là thành viên.

Đối với cấp cơ sở: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ; Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy; Các đồng chí Ủy viên Thường vụ; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành kiểm điểm trước Ban chấp hành Đảng bộ. Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (Chủ tịch, Phó Chủ tịch) kiểm điểm trước thành viên Ủy ban nhân dân. Tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân xã, thị trấn kiểm điểm trước Thường trực Hội đồng Nhân dân và Trưởng, phó các Ban Hội đồng nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn kiểm điểm trước các tổ chức thành viên. Tập thể lãnh đạo Ban chấp hành các Đoàn thể chính trị - xã hội xã, thị trấn kiểm điểm trước Ban chấp hành. Chi ủy cơ sở (Bí thư, Phó Bí thư nơi không lập Chi ủy), Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở kiểm điểm ở chi bộ mình đang sinh hoạt.

Nội dung kiểm điểm đối với cấp ủy, tập thể lãnh đạo, quản lý, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo nội dung Hướng dẫn số 06-HD/HU ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Long Hồ “Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Trong quá trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, các cấp ủy đảng, đảng viên phải tổ chức đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) và Quy định 101-QĐ/TW những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để việc kiểm điểm đạt hiệu quả Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị trong kiểm điểm, các tập thể, cá nhân phải trung thực, thẳng thắn, đoàn kết; khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Từng thành viên trong tập thể phải tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể và góp ý cho các cá nhân khác. Đồng thời, phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân, đảm bảo khách quan, đúng thực chất. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Thời gian thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

Văn Khiêm

Các tin khác