Ngày 21/05/2019 10:53:02
Huyện Long Hồ tổ chức Học tập chuyên đề năm 2019 về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 06/3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Hồ phối hợp với Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 2 đợt học tập chuyên đề năm 2019 về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ban ngành đoàn thể huyện.

Thông qua Học tập chuyên đề năm 2019, nhằm tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luân, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn nội dung học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019 với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn những vấn đề liên quan tới nội dung chuyên đề năm 2019 để tập trung giải quyết, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm./.

                                                                                            Kim Hằng

Các tin khác