Ngày 21/05/2019 16:04:41
Long Hồ: Triển khai thực hiện Thông báo số 50-TB/TW của Ban Bí thư
Quán triệt Công văn 1529-CV/TU, ngày 21/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Thông báo số 50-TB/TW của Ban Bí thư. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Ban tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt một số nội dung sau.

Triển khai, quán triệt sâu sắc Thông báo số 50-TB/TW của Ban Bí thư tiếp tục lãnh đạo tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hội. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI). Tạo điều kiện Hội Luật gia huyện tham gia sinh hoạt giao ban định kỳ trong khối nội chính của huyện.

Ban chấp hành Hội Luật gia huyện tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp công tác, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải           cơ sở. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng, tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng. Chú trọng xây dựng đội ngũ luật gia có bản lĩnh chính trị, vững vàng về tư tưởng, đề cao trách nhiệm nghề nghiệp và nghiệp vụ; chủ động phối hợp với cấp ủy, tổ chức Đảng địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội.

Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo phòng, ban hỗ trợ và tạo điều kiện để Hội luật gia hoạt động hiệu quả, triển khai thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

Giao Tổ giúp việc Nội chính và phòng chống tham nhũng Huyện ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI), Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư (khóa XII).

                                                                                                          Văn Khiêm

Các tin khác