Ngày 23/05/2019 08:12:02
Long Hồ: Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019
Ngày 06/3/2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Hồ tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho gần 500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ban, ngành, đoàn thể huyện.

Tại hội nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ban, ngành đoàn thể huyện được quán triệt những nội dung của Chuyên đề năm 2019 về các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Thông qua lớp học nhằm tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở những nội dung đã học cán bộ, đảng viên sẽ viết bài thu hoạch và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện trong năm 2019.

Văn Khiêm

Các tin khác