Ngày 23/05/2019 13:52:19
Long Hồ: Lãnh chỉ, đạo tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Để lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự và các điều kiện để tổ chức Đại hội đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực.

Nội dung báo cáo nhiệm kỳ trình Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng hoạt động của thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong 05 năm qua; khẳng định sự đóng góp, cống hiến của các tầng lớp thanh niên, bước trưởng thành của Hội; phải điển hình được những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, có cống hiến lớn trong hoạt động của thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên; phân tích, làm rõ mặt làm được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Tiếp tục quán triệt và bám sát vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, sự chỉ đạo của Hội cấp trên, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá X và Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” để đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp hoạt động hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế trong nhiệm kỳ tới.

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Chú trọng trẻ hoá đội ngũ cán bộ, tỷ lệ nữ theo hướng tính đại diện, liên hiệp rộng rãi, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết và sức mạnh của các tầng lớp thanh niên.

Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, đồng thời gắn kết chặt chẽ, thường xuyên với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, sự đồng thuận của ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong việc mở rộng khối đại đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và cơ sở.

Ủy ban nhân dân huyện huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị liên quan tích cực phối hợp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đúng  tiến độ.

Ban Thường vụ Huyện đoàn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự của Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp trong huyện. Chủ động phối hợp các ngành liên quan triển khai các mặt công tác chuẩn bị, công tác đảm bảo để tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Long Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Về thời gian tiến hành đại hội: Đối với cấp cơ sở tổ chức đại hội hoàn thành trong tháng 5/2019; cấp huyện hoàn thành trong tháng 8/2019./. 

 Văn Khiêm

Các tin khác