Ngày 23/05/2019 14:02:27
Long Hồ: Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2019
Ngày 20/3/2019 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Long Hồ tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I và triển khai, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019.

Nhìn chung trong quý I năm 2019 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở đã chủ động xây dựng và tham mưu cấp ủy xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng quy định, nội dung chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể, đảm bảo theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát; công tác giải quyết đơn thư tố cáo đối với đảng viên kịp thời, không để tồn đọng kéo dài.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng trong 03 tháng đầu năm 2019 Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 07 tổ chức và 07 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng, kết quả thực hiện tốt nội dung giám sát. Tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 04 tổ chức đảng và 04 đảng vien theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, giám sát tiến hành quy trình thi hành kỷ luật đối với 02 đảng viên. Nội dung vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; vi phạm về những điều đảng viên không được làm.

Trong quý II Ủy ban Kiểm tra 02 cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 cũng như xem xét thi hành kỷ luật trong đảng đúng theo quy trình, thủ tục và hướng dẫn của cấp trên. Tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.  Tập trung giải quyết các đơn thư tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng; đơn khiếu nại kỷ luật đảng đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định (nếu có)…

Văn Khiêm

Các tin khác