Ngày 24/07/2019 14:54:36
Long Hồ: Lãnh chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng nhất là “tham nhũng vặt” trên địa huyện
Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành công văn về việc lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng nhất là “tham nhũng vặt” trên địa bàn huyện. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc; các chi, đảng bộ cơ sở; cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Nâng cao vao trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và tính tiên phong, nêu gương của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát để cán bộ, công chức, viên chức không dám và không có cơ hội tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức có phát hiện và mạnh dạn đấu tranh phê bình các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tham nhũng; phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, nhận hối lộ của người dân và doanh nghiệp theo hướng chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, bãi bỏ, đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy định cụ thể thời gian phải hoàn thành các thủ tục hành chính, trao trả kết quả cho người dân; triển khai thực hiện chính quyền điện tử trên tất cả các lĩnh vực như: các thủ tục hành chính trực tuyến (thông tin cấp phép, xin phép, nộp thuế,...) qua cổng thông tin điện tử, nhằm hạn chế cán bộ, công chức tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để nhũng nhiễu, nhận hối lộ.

- Đổi mới và thực hiện nghiêm quy trình, công khai minh bạch trong tuyển dụng, tào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch tạo nguồn cán bộ; tạo môi trường lành mạnh để tuyển chọn được cán bộ vừa có đức, vừa có tài, trong đó coi công tác đào tạo cán bộ là nòng cốt, đồng thời quan tâm chính sách tiền lương đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và tiền lương phải là nguồn thu nhập chính của cán bộ, công chức, viên chức.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó chú trọng thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức phải luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao giá trị đạo đức công vụ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về tác hại của tham nhũng, nhận thức đúng tham nhũng là hành vi vi phạm pháp luật và là biểu hiện của thoái hóa, biến chất về nhân cách, suy thoái về đạo đức, lối sống, là một trong những quốc nạn cần được ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu và có tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc các cấp với việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; cung cấp đường dây nóng để Nhân dân phản ánh, tố giác các hành vi tham nhũng.

- Xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, vụ lợi trong các trường hợp người dân, doanh nghiệp phải lo lót mới được giải quyết công việc theo quy định của pháp luật./.

Văn Khiêm

Các tin khác