DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN UBND HUYỆN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI UBND HUYỆN

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chinh

Ghi Chú

I

 

Lĩnh vực Kinh Tế - Hạ Tầng

 

 

 

Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định số 2356/QĐ-UBND, ngày 03/11/2017

1

 

Cấp GPXD (GPXD mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

 

2

 

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

 

3

 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)

Quyết định số 192/QĐ-UBND, ngày 29/01/2018

 

 

Công nghiệp tiêu dùng

 

4

 

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Quyết định số 2920/QĐ-UBND, ngày 02/12/2016

5

 

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

6

 

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

//

7

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

//

8

 

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

//

9

 

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

//

10

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

//

11

 

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

//

12

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

//

13

 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

//

14

 

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quyết định 620/QĐ-UBND ngày 30/03/2018 của UBND tỉnh

 

 

Lĩnh vực Quy hoạch – kiến trúc

 

15

 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Quyết định số 192/QĐ-UBND, ngày 29/01/2018

16

 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

//

17

 

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

Quyết định số 2356/QĐ-UBND, ngày 03/11/2017

 

 

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

 

18

 

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Quyết định số 2356/QĐ-UBND, ngày 03/11/2017

 

 

Lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

19

 

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

20

 

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

21

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

22

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

23

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

24

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

25

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

26

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

27

 

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

 

 

Lĩnh vực Kinh doanh khí

Quyết định số 1979 /QĐ-UBND, ngày 14/9/ 2018

28

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai

 

29

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai

 

30

 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai

 

II

 

Lĩnh vực nông nghiệp

 

 

 

Lĩnh vực kinh tế trang trại

Quyết định s: 1518/QĐ-UBND, ngày 08/8/2011

31

 

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

 

Lĩnh vực nông thôn mới

Quyết định số 748/QĐ-UBND, ngày 6/5/2015

32

 

Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

 

 

Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Quyết định s: 627/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017

33

 

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Quyết định số 1868/QĐ-UBND, ngày 25/8/2017

34

 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Quyết định số 627/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017

35

 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

//

36

 

Cấp lại Giấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

//

 

 

Lĩnh vực bố trí ổn định dân cư

Quyết định s: 1803/QĐ-UBND, ngày 23/9/2015

37

 

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

 

38

 

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

 

 

 

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định số 1828 /QĐ-UBND, ngày 29 /8/2018

39

 

Phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

 

III

 

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường, đất đai

 

 

 

Lĩnh vực bảo vệ môi trường

Quyết định số 678/QĐ-UBND, ngày 07/4/2017

40

 

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

41

 

Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

 

 

 

Lĩnh vực tài nguyên nước

Quyết định số 678/QĐ-UBND, ngày 07/4/2017

42

 

Đăng ký khai thác nước dưới đất

 

43

 

Lấy ý kiến Uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.

 

 

 

Lĩnh vực Quản lý đất đai

 

44

 

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quyết định số 1729/QĐ-UBND, ngày 15/9/2015

45

 

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

//

46

 

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Quyết định số 2398/QĐ-UBND, ngày 08/11/2017

47

 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

//

48

 

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nươc ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Quyết định số 1729/QĐ-UBND, ngày 15/9/2015

49

 

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Quyết định số 1729/QĐ-UBND, ngày 15/9/2015

IV

 

Lĩnh vực Nội vụ

 

 

 

Tôn giáo

Quyết định 570 /QĐ-UBND, ngày 21 / 3 /2018

50

 

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

51

 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

 

52

 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

 

53

 

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

 

54

 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

 

55

 

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

 

56

 

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

 

57

 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

 

 

Thi đua khen thưởng

Quyết định số 3161/QĐ-UBND, ngày 29/12/2016

58

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

59

 

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

 

60

 

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

 

61

 

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

 

62

 

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

63

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

64

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

 

65

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

 

 

 

Lĩnh vực hội

Quyết định số 3161/QĐ-UBND, ngày 29/12/2016

66

 

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

 

67

 

Thủ tục thành lập hội

 

68

 

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

 

69

 

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

 

70

 

Thủ tục đổi tên hội

 

71

 

Thủ tục hội tự giải thể

 

72

 

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

 

73

 

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

74

 

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

75

 

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

76

 

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

 

77

 

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

78

 

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 

79

 

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

 

80

 

Thủ tục đổi tên quỹ

 

81

 

Thủ tục quỹ tự giải thể

 

 

 

Lĩnh vực tổ chức bộ máy

Quyết định số 3161/QĐ-UBND, ngày 29/12/2016

82

 

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

83

 

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

84

 

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

Quyết định số 3161/QĐ-UBND, ngày 29/12/2016

85

 

Thủ tục thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

 

86

 

Thủ tục giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

 

87

 

Thủ tục thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập

 

88

 

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện

 

89

 

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

90

 

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

91

 

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

 

 

Lĩnh vực chính quyền địa phương

Quyết định số 3161/QĐ-UBND, ngày 29/12/2016

92

 

Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

 

V

 

Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

Lĩnh vực Tài chính ngân sách

Quyết định số 2480/QĐ-UBND, ngày 23/11/2015

93

 

Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm [Đối với nguồn vốn do ngân sách cấp huyện, thị, thành (sau đây gọi tắt là huyện), xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) quản lý].

 

 

 

Lĩnh vực đấu thầu

Quyết định số 26/QĐ-UBND, ngày 06/01/2016

94

 

Gửi thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu (HSDT) và trao hợp đồng

 

95

 

Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu (HSMT) vẫn có thể nộp HSDT

 

96

 

Nhà thầu được tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình mà không cần có văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu

 

97

 

Thương thảo hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Quyết định số 1088/QĐ-UBND, ngày 23/5/2017

98

 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

99

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

100

 

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

101

 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

102

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

 

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Quyết định số 1088/QĐ-UBND, ngày 23/5/2017

103

 

Đăng ký hợp tác xã

 

104

 

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

105

 

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

 

106

 

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

107

 

Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

108

 

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

109

 

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

110

 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

 

111

 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã ( khi bị mất)

 

112

 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

113

 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

114

 

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

 

115

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

116

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

117

 

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

118

 

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

119

 

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

120

 

Cấp lại giấy chứng nhân đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

 

121

 

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

 

Lĩnh vực đấu thầu

Quyết định số 1088/QĐ-UBND, ngày 23/5/2017

 

 

Mục 1. Lựa chọn nhà đầu tư

 

122

 

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 

123

 

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư

 

124

 

Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 

125

 

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 

126

 

Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 

127

 

Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư

 

128

 

Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 

129

 

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư

 

130

 

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

 

131

 

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 

132

 

Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 

133

 

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư

 

134

 

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

135

 

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

 

136

 

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

 

 

Mục 2. Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

 

137

 

Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

 

138

 

Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 

139

 

Lựa chọn nhà thầu qua mạng

 

140

 

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

141

 

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 

142

 

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

 

143

 

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

 

144

 

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 

145

 

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

 

146

 

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

 

147

 

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 

148

 

Phê duyệt danh sách ngắn

 

149

 

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

 

150

 

Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

 

151

 

Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

 

152

 

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

 

153

 

Làm rõ hồ sơ dự thầu

 

154

 

Mở thầu

 

155

 

Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

 

156

 

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 

157

 

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

Lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Quyết định số 2110/QĐ-UBND, ngày 02/10/2017

158

 

Thủ tục giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện;

 

159

 

Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước thuộc thẩm quyền cấp huyện;

 

VI

 

Lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội

 

 

 

Lĩnh vực người có công

Quyết định 1755/QĐ-UBND, ngày 16/8/2016

160

 

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ

 

161

 

Thủ tục hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

 

162

 

Thủ tục cấp giấy giới thiệu cho người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

 

163

 

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

 

164

 

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

165

 

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

 

 

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

 

166

 

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Quyết định 1755/QĐ-UBND, ngày 16/8/2016

167

 

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Quyết định số 818 /QĐ-UBND ngày 02/5/2018

168

 

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

//

169

 

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

//

170

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội

//

171

 

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

//

172

 

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

//

173

 

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

//

174

 

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

//

175

 

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

//

 

 

Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ

Quyết định 1755/QĐ-UBND, ngày 16/8/2016

176

 

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

 

 

 

Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động

Quyết định 1755/QĐ-UBND, ngày 16/8/2016

177

 

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

178

 

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

 

VII

 

Lĩnh vực Tư pháp

 

 

 

Lĩnh vực hộ tịch

Quyết định số 2017/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017

179

 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

//

180

 

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

//

181

 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

//

182

 

Thủ tục đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài

//

183

 

Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài

//

184

 

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

//

185

 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

//

186

 

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

//

187

 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

//

188

 

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

//

189

 

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Quyết định số 2199/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017

190

 

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

//

191

 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

//

192

 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

//

193

 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

//

194

 

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

//

195

 

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

//

 

 

Lĩnh vực chứng thực

 

196

 

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Quyết định số 2017/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017

197

 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Quyết định số 702/QĐ-UBND, ngày 12/4/2017

198

 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

//

199

 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

//

200

 

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

//

201

 

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

//

202

 

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

//

203

 

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

//

204

 

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

//

205

 

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

//

206

 

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

//

207

 

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

//

 

 

Bồi thường nhà nước

Quyết định số 763/QĐ-UBND, ngày 19/4/2017

208

 

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

209

 

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

210

 

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

211

 

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

 

212

 

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

213

 

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

 

 

 

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định s: 1762/QĐ-UBND, ngày 16/8/2016

214

 

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

 

215

 

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

 

VIII

 

Lĩnh vực Văn hóa – Thông tin

 

 

 

Văn hóa cơ sở

 

216

 

Cấp giấp phép kinh doanh karaoke

Quyết định số 232 /QĐ-UBND, ngày 31/1/2018

217

 

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Quyết định số 04 /QĐ-UBND, ngày 03/1/2018

218

 

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

//

219

 

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

//

220

 

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

//

221

 

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

//

222

 

Công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

//

223

 

Công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

//

224

 

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

Quyết định số 2248/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018

225

 

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

//

 

 

Thư viện

Quyết định số 04 /QĐ-UBND, ngày 03/1/2018

226

 

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 

 

 

Gia đình

Quyết định số 04 /QĐ-UBND, ngày 03/1/2018

227

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

228

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

229

 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

230

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

231

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

232

 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

 

 

Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Quyết định số 2257/QĐ-UBND, ngày 23/10/2018

233

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

234

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

235

 

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

236

 

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

 

Lĩnh vực xuất bản

Quyết định số 2257/QĐ-UBND, ngày 23/10/2018

237

 

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

238

 

Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

 

IX

 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 

239

 

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

Quyết định số 2931/QĐ-UBND, ngày 05/12/2016

240

 

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập.

//

241

 

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

//

242

 

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

//

243

 

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

//

244

 

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

//

245

 

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

//

246

 

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Quyết định số 1657/QĐ-UBND, ngày 26/7/2017

247

 

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Quyết định số 2134/QĐ-UBND, ngày 04/10/2017

248

 

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

//

249

 

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

//

250

 

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

//

251

 

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

//

252

 

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

//

253

 

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

//

254

 

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

//

255

 

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

//

256

 

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Quyết định số 935 /QĐ-UBND, ngày 16/5/2018

257

 

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở.

//

258

 

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên

Quyết định số 1275 /QĐ-UBND, ngày 22/6/2018

259

 

Thủ tục hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

//

260

 

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng

Quyết định số 2237/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018

261

 

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

//

262

 

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

//

263

 

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

//

264

 

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

//

265

 

Thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

//

266

 

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

//

267

 

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

//

268

 

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

//

269

 

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

//

270

 

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

//

271

 

Sáp nhập, chia tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

//

272

 

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

//

X

 

Lĩnh vực Văn Phòng HĐND-UBND, Thanh tra huyện

 

 

 

Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Quyết định số 1226/QĐ-UBND, ngày 7/6/2017

 

 

Lĩnh vực tiếp công dân

 

273

 

Thủ tục tiếp công dân

 

 

 

Lĩnh vực xử lý đơn

 

274

 

Thủ tục xử lý đơn

 

 

 

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

 

275

 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

 

276

 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

 

 

 

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

 

277

 

Thủ tục giải quyết tố cáo

 

 

 

Lĩnh vực phòng chống tham nhũng

 

278

 

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

 

279

 

Thủ tục công khai bản kê khai

 

280

 

Thủ tục xác minh tài sản thu nhập

 

281

 

Thủ tục tiếp nhận và yêu cầu giải trình

 

282

 

Thủ tục thực hiện giải trình

 

XI

 

Lĩnh vực Y tế

 

 

 

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Quyết định số 2236/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018

283

 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

284

 

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014