Bản dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Vĩnh Long
(05/12/2019 13:46:43)

Xem trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long tại địa chỉ: https://stnmt.vinhlong.gov.vn/web/guest/tin-tuc/- /journal_content/56_INSTANCE_SmuDAxAb2I1Z/2486115/4919677