Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
(06/02/2020 14:23:29)

Thông báo số 11/TB-UBND huyện Long Hồ

Tài liệu kèm theo