Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
(29/07/2020 14:53:02)

/Portals/1023/VanBan/2021/Dau gia TS/THONG BAO.PDF?ver=y9tKMpIJGca5b_MFYrsdyw%3d%3d

/Portals/1023/VanBan/2021/Dau gia TS/QUYET DINH 872 CUA UBND TINH.PDF?ver=GdfbuXFhwZjXlTPFy7MmWw%3d%3d

/Portals/1023/VanBan/2021/Dau gia TS/bang tong hop 21 lo nen.PDF?ver=4rwLFvXc8qcjgJeNNI20vQ%3d%3d

/Portals/1023/VanBan/2021/Dau gia TS/bang scan 21 lo nen.PDF?ver=sKbyQ_Hb_UhHWG8cy1epJw%3d%3d