Thông báo về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
(23/08/2021 15:00:08)

Tải file

Báo cáo tóm tắt

Bản đồ QHSDĐ 2030