Các liên kết
Báo cáo môi trường, đất đai

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án “Khu nhà ở Nam Việt”

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của “Cơ sở sửa chữa ô tô Tiến Đạt – Cơ sở 2”

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Sản xuất và mua bán củi trấu Hoàng Anh”

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Hệ thống điện năng lượng mặt trời 980kWp tại Trường Đại học Cửu Long”

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Cơ sở sản xuất điện năng lượng mặt trời - Xí nghiệp Quản lý Hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú”

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án “Trang trại nhà nấm & lắp pin Solar trên mái” 

Báo cáo  tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với Quy hoạch sử đụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Báo cáo Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Long Hồ năm 2018

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 2018

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (đợt 1 năm 2018)

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 2018

Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng thực hiện trong năm 2019 tài nguyên và môi trường

Báo cáo công tác quý III và phương hướng quý IV/2018 tài nguyên và môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 2018

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn và các điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn huyện 2017

Báo cáo về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới 2017

Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường 2017