Các liên kết
Danh bạ cán bộ, công chức và viên chức huyện Long Hồ

TT

Họ và tên

Cơ quan/ Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ mail

Văn phòng HĐND-UBND huyện

1

Phan Thị Mỹ Hạnh

Chủ tịch UBND

0703.850.295

ptmhanh.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Thành Lâm

PCT.HĐND

0703.942.835

ntlam.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Võ Trung Sơn

PCT.UBND

0703.942.837

vtson.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Nguyễn Chí Cường

PCT.UBND

0703.942.836

nccuong.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Võ Văn Chí Hạnh

Chánh Văn phòng

0703.850.888

vvchanh.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Hà

Phó CVP

0703.850.255

ntha.hlh@vinhlong.gov.vn

7

Tô Ánh Lan

Phó CVP

0703.850.262

talan.hlh@vinhlong.gov.vn

8

Phạm Thị Thu Tâm

Phó ban KTXH HĐND

0703.942.809

ptttam.hlh@vinhlong.gov.vn

9

Trương Hữu Phước

Phó ban Pháp chế HĐND

0703.942.835

thphuoc.hlh@vinhlong.gov.vn

10

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Văn thư

0703.850.250

nttthuy.hlh@vinhlong.gov.vn

11

Trần Trung Nghĩa

Kế toán

0703.850.262

ttnghia.hlh@vinhlong.gov.vn

12

Lê Hòa Thuận

Văn thư

0703.850.250

lhthuan.hlh@vinhlong.gov.vn

13

Quách Thái Vạn Thuận

Chuyên viên NC

0703.850.267

 qtvthuan.hlh@vinhlong.gov.vn

14

Nguyễn Thị Hồng Sen

//

0703.850.267

nthsen.hlh@vinhlong.gov.vn

15

Nguyễn Thái Kim Chi

//

0703.850.259

ntkchi.hlh@vinhlong.gov.vn

16

Phạm Thiên Phương

Chuyên viên QTM

0703.850.267

ptphuong.hlh@vinhlong.gov.vn

17

Lê Nhựt Trường

Chuyên viên NC

0703.580.267

lntruong.hlh@vinhlong.gov.vn

18

Mai Xuân Tươi

//

0703.580.267

mxtuoi.hlh@vinhlong.gov.vn

19

Võ Văn Thu

Tài xế

 

 

20

Nguyễn Thành Đông

//

 

 

21

Bùi Thị Thanh Trúc

Cấp dưỡng

 

 

Phòng NN&PTNT

1

Hồ Thế Nhu

Trưởng phòng

01688255432

 

2

Nguyễn Văn Phước

P.Trưởng phòng

0919202181

nvphuoc.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Nguyễn Minh Thành

P.Trưởng phòng

0918817548

nmthanh.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Trần Trung Hiếu

Chuyên viên

0972787566

tthieu.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Nguyễn Thới Để

TT tổ thủy lợi

0939793149

ntde.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Nguyễn Thành Trung

Cán sự

0982772427

nttrung.hlh@vinhlong.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thùy

Chuyên viên

0907571613

ntthuynn.hlh@vinhlong.gov.vn

8

Nguyễn Thị Kim Ba

Chuyên viên

0939251774

ntkba.hlh@vinhlong.gov.vn

Phòng VH&TT

1

Võ Trung Sơn

Trưởng phòng

0703.850283

vtson.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Lê Minh Hùng

P.Trưởng phòng

//

lmhung. hlh@vinhlong.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hoa

P.Trưởng phòng

//

nthoa.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

P.Trưởng phòng

//

ntttuyen.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Nguyễn Văn An

Cán sự

//

nvan.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Nguyễn Tam Phen

Cán sự

//

ntphen.hlh@vinhlong.gov.vn

7

Đào Minh

Cán sự

//

dminh.hlh@vinhlong.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

//

ntha.hlh@vinhlong.gov.vn

9

Trương Minh Hải

Chuyên viên

//

tmhai. hlh@vinhlong.gov.vn

10

Nguyễn Thanh Huyền

Chuyên viên

//

nthuyen.hlh@vinhlong.gov.vn

11

Võ Văn Thật

Chuyên viên

//

vvthat.hlh@vinhlong.gov.vn

12

Đặng Minh Trí

Cán sự

//

dmtri.hlh@vinhlong.gov.vn

13

Nguyễn Minh TâmÚt

Cán sự

//

nmtut.hlh@vinhlong.gov.vn

14

Lê Thùy Uyên

Chuyên viên

//

ltuyen.hlh@vinhlong.gov.vn

15

Lê ThịThanh Trúc

Chuyên viên

//

ltttruc.hlh@vinhlong.gov.vn

Đài truyền thanh

1

Phạm Công Toàn

Trưởng đài

0703.850284

pctoan.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hữu

P.Trưởng đài

//

nvhuu.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Hằng

TT tổ phóng viên

//

ntkhang.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Nguyễn Hoàng Quân

Kỹ thuật viên

//

nhquan.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Nguyễn Mai Nguyên

Kỹ thuật viên

//

nmnguyen.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Hồ Phước Giang

Phóng viên

//

hpgiang.hlh@vinhlong.gov.vn

7

Bùi Hồng Nam

Kỹ thuật viên

//

 

Phòng LĐ TBXH

1

Nguyễn Thị Út

Trưởng phòng

0703.850411

 

2

Nguyễn Trọng Quang

P.Trưởng phòng

//

 

3

Võ Thành Quân

P.Trưởng phòng

//

 

4

Lê Hoàng Mỹ Cẩm

P.Trưởng phòng

//

lhmcam.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Nguyễn Thành Tân

Cán sự

//

nttan.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Nguyễn Quốc Tuấn

Cán sự

//

nqtuan.hlh@vinhlong.gov.vn

7

Đặng Ngọc Thu

Chuyên viên

//

dnthu.hlh@vinhlong.gov.vn

8

Nguyễn Yến Xuân

Chuyên viên

//

nyxuan.hlh@vinhlong.gov.vn

Phòng GD-ĐT

1

Nguyễn Ngọc Đức

Trưởng Phòng

0902811000

 

2

Nguyễn Kim Mai

P.Trưởng phòng

01699178854

 

3

Trần Thanh Hiếu

P.Trưởng phòng

01665297000

 

4

Thái Hoàng Năn

Chuyên viên

0907756499

thnan.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Nguyễn Thị Hồng Sương

Chuyên viên

01695954151

 

6

Đỗ Thị Mộng Tuyền

Chuyên viên

0982665398

 

7

Nguyễn Công khanh

Chuyên viên

0919374215

 

8

Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên

0988058667

 

9

Lê Thị Mỹ Thanh

Chuyên viên

0918033949

 

10

Phạm Thùy Hương

Chuyên viên

0975001024

 

11

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chuyên viên

01269792432

 

12

Hồ Minh Hùng

Chuyên viên

0977902064

hmhung.hlh@vinhlong.gov.vn

13

Lê Phước Hiệp

Chuyên viên

01676297610

lphiep.hlh@vinhlong.gov.vn

14

Lê Văn Ngân

Chuyên viên

01655504867

lvngan.hlh@vinhlong.gov.vn

15

Nguyễn Tấn Đức

KT trưởng

0918608384

 

16

Phạm Thị Đạt Nhung

KT viên

0907550532

ptdnhung.hlh@vinhlong.gov.vn

17

Nguyễn Hữu Hoàng

Chuyên viên

0949625789

 

Phòng TNMT

1

Hồ Minh Dũng

Trưởng phòng

0703.850375

hmdung.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Võ Minh Trung

Q.Trưởng phòng

//

vmtrung.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Lê Văn Út Em

P.Trưởng phòng

//

 

4

Nguyễn T.Tuyết Trang

Công chức

//

ntttrang.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Ngô Thị Hồng Chi

Công chức

//

nthchi.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Nguyễn Thị Linh Ngọc

Nhân viên

//

ntlngoc.hlh@vinhlong.gov.vn

7

Phạm Thành Dũng

Nhân viên

//

ptdung.hlh@vinhlong.gov.vn

8

Trần Ngọc Quỳnh Anh

Công chức

//

 

9

Dương Duy Phước

Công chức

//

 

Phòng tư pháp

1

Đỗ Thành Tốt

Trưởng Phòng

0703850228

dttot.hlh@vinhlong.gov.vn

 2

 Huỳnh Anh Dũng

 Phó trưởng phòng

 0703850228

 hadung.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Lê Văn Đại

Chuyên viên

0703850228

 lvdai.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Lâm Linh Thảo

Chuyên viên

0703850228

llthao.hlh@vinhlong.gov.vn

Phòng Nội vụ

1

Trần Văn Kiệt

Trưởng phòng

0703.851926

tvkiet.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Trần Văn Thạch

P.Trưởng phòng

0703.942375          

tvthach.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Nguyễn Kim Oanh

Chuyên viên

0703.851926

nkoanh.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Mai Xuân Nga

Chuyên viên

//

mxnga.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Phạm Cẩm Bình

Chuyên viên

//

pcbinh.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

//

nthang.hlh@vinhlong.gov.vn

7

Dương Nguyễn Trúc Khanh

Chuyên viên

//

 

Phòng TC-KH

1

Thiều Xuân Nhựt

Trưởng phòng

0703.850224

txnhut.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Hà

P.Trưởng phòng

//

nthatckh.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Nguyễn Minh Nguyễn

P.Trưởng phòng

//

nmnguyentckh.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Lâm Hải Trung

P.Trưởng phòng

//

lhtrung.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Trần Văn Út

Chuyên viên

//

tvut.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Lê Hồng Đào

Chuyên viên

//

lhdao.hlh@vinhlong.gov.vn

7

Nguyễn Thị Giang

Chuyên viên

//

ntgiang.hlh@vinhlong.gov.vn

8

Lê Thành Trung

Chuyên viên

//

lttrung.hlh@vinhlong.gov.vn

9

Nguyễn Anh Huy

Chuyên viên

//

nahuy.hlh@vinhlong.gov.vn

10

Lê Minh Luân

Chuyên viên

//

lmluan.hlh@vinhlong.gov.vn

11

Trần Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

//

tttthuy.hlh@vinhlong.gov.vn

12

Trương Thị Minh Hoàng

Chuyên viên

//

ttmhoang.hlh@vinhlong.gov.vn

VP Đăng ký QSĐ đất

1

Nguyễn Văn Chính

Giám đốc

0703.942919

nvchinh.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Mười

Phó Giám đốc

0703.942789

nvmuoi.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Trần Văn Do

Nhân viên

0703.942919

tvdo.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Nguyễn Hoàng Hồng Duyên

Nhân viên

0703.942919

nhhduyen.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Phan Thị Minh Thảo

Kế toán

0703.942919

ptmthao.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Phương

Nhân viên

0703.943444

nhphuong.hlh@vinhlong.gov.vn

7

Đoàn Minh Tuấn Tú

//

0703.943444

dmttu.hlh@vinhlong.gov.vn

8

Huỳnh Văn Sang

//

0703.943444

hvsang.hlh@vinhlong.gov.vn

9

Đặng Quốc Thái

//

0703.942789

dqthai.hlh@vinhlong.gov.vn

10

Trần Minh Hiếu

//

0703.943444

tmhieu.hlh@vinhlong.gov.vn

11

Nguyễn Trọng Hiếu

//

0703.943444

tthieu.hlh@vinhlong.gov.vn

12

Nguyễn Thành Nguyên

//

0703.943444

ntnguyen.hlh@vinhlong.gov.vn

13

La Tấn Nhã

//

0703.943444

ltnha.hlh@vinhlong.gov.vn

14

Phạm Thị Bích Thy

//

0703.943444

ptbthy.hlh@vinhlong.gov.vn

15

Phạm Hồng Nguyễn Duy

//

0703.943444

phnduy.hlh@vinhlong.gov.vn

16

Nguyễn Thị Sáu

//

0703.942789

ntsau.hlh@vinhlong.gov.vn

17

Biện Công Chánh

//

0703.943444

bcchanh.hlh@vinhlong.gov.vn

18

Bùi Văn Bé Chính

//

0703.943444

bvbchinh.hlh@vinhlong.gov.vn

19

Phạm Võ Minh Luân

//

0703.943444

pvmluan.hlh@vinhlong.gov.vn

20

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

//

0703.943444

ntttrangvpdk.hlh@vinhlong.gov.vn

21

Nguyễn Kim Ngân

//

0703.942789

nkngan.hlh@vinhlong.gov.vn

22

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

//

0703.942789

ntmnhan.hlh@vinhlong.gov.vn

23

Lê Thị Thanh Thi

//

0703.942789

lttthi.hlh@vinhlong.gov.vn

Chi cục thống kê

1

Nguyễn Văn Sĩ

Chi cục trưởng

0703.850371

 

2

Nguyễn Khắc Vinh

Công chức

//

nkvinh.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Thái

Công chức

//

nnthai.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Phạm Minh Đức

Công chức

//

 

Ban Quản lý dự án huyện

1

Lê Đại Nam

Giám đốc

0703.942736

ldnam.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Huỳnh Đức Hưng

Phó Giám đốc

//

nhdhung.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Nguyễn Phước Năng

Phó Giám đốc

//

npnang.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Nguyễn Văn Tý

Cán bộ

//

nvty.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Huỳnh Minh Quang

Cán bộ

//

hmquang.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Nguyễn Phước Bảo Ngân

Cán bộ

//

npbngan.hll@vinhlong.gov.vn

7

Trần Lê Anh Nguyệt

Kế toán

//

tlanguyet.hlh@vinhlong.gov.vn

8

Huỳnh Thanh Hiếu

Cán bộ

//

hthieu.hlh@vinhlong.gov.vn

9

Nguyễn Hoàng Vũ

Cán bộ

//

nhvu.hlh@vinhlong.gov.vn

10

Nguyễn Hoàng An

Cán bộ

//

nhan.hlh@vinhlong.gov.vn

11

Huỳnh Thanh Tùng

Cán bộ

//

httung.hlh@vinhlong.gov.vn

12

Nguyễn Thanh Hùng

Cán bộ

//

nthanhhung.hlh@vinhlong.gov.vn

13

Lê Công Thiện

Cán bộ

//

lcthien.hlh@vinhlong.gov.vn

Thanh tra huyện

1

Hồ Hữu Nghĩa

Chánh Thanh Tra

0703.850293

hhnghia.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Sơn

P.Chánh T.tra

//

nvson.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Phan Thanh Hiền

P.Chánh T.tra

//

pthien.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Nguyễn Huỳnh Đức

Ttra viên

//

nhduc.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Lê Thúy An

Chuyên viên TTra

//

ltan.hlh@vinhlong.gov.vn