Các liên kết
Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ

1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân:

Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ có các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện năm 2003 (điều 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25).

2.Bộ máy tổ chức

 Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ gồm Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 02 Ban Hội đồng nhân dân và 11 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; cụ thể:

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện: gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 UVTT (Chủ tịch kiêm nhiệm, Phó Chủ tịch và UVTT là chuyên trách).

- 02 Ban Hội đồng nhân dân: Ban Kinh tế - Xã hội (01 Trưởng ban, 01 Phó Ban và 03 thành viên) và Ban Pháp chế (01 Trưởng ban, 01 Phó Ban và 03 thành viên).

- 11 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (có 36 đại biểu).

3. Họ tên, chức vụ, điện thoại cơ quan, email của TT.HĐND huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hồ Văn Minh

Chủ tịch

0703.850.266

 

2

Nguyễn Thành Lâm

Phó Chủ tịch

0703.850.259

ntlam.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Phạm Thị Thu Tâm

Phó ban KT-XH

0703.942.809

ptttam.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Trương Hữu Phước

Phó ban Pháp chế

 

thphuoc.hlh@vinhlong.gov.vn