Các liên kết
Các phòng ban, xã, phường, thị trấn thuộc huyện Long Hồ

TT

Họ và tên

Cơ quan/ Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ mail do UBND tỉnh cấp

Phòng, ban huyện

1

VP UBND huyện Long Hồ

 

0703.850.250

vpubnd.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Đài truyền thanh

 

0703.850.284

dtt.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Phòng NN&PTNT

 

0703.850.251

pnnptnt.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Phòng Lao động TBXH

 

0703.850.411

pldtbxh.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Phòng GD-ĐT

 

0703.850.215

pgddt.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Phòng TN vàMT

 

0703.850.375

ptnmt.hlh@vinhlong.gov.vn

7

Phòng Tưpháp

 

0703.850.228

ptp.hlh@vinhlong.gov.vn

8

Phòng Y tế

 

0703.942.494

pyte.hlh@vinhlong.gov.vn

9

Phòng Nội vụ

 

0703.851.926

pnv.hlh@vinhlong.gov.vn

10

Phòng Tài chính –kếhoạch

 

0703.850.224

ptckh.hlh@vinhlong.gov.vn

11

VP đăng kýQSD Đất

 

0703.942.789

vpdkqsdd.hlh@vinhlong.gov.vn

12

Chi cục Thống kê

 

0703.850.371

cctk.hlh@vinhlong.gov.vn

13

Ban bồi thường HT & TĐC

 

0703.851.681

bbthttdc.hlh@vinhlong.gov.vn

14

Trung tâm DS- KHHGĐ

 

0703.850.264

ttdskhhgd.hlh@vinhlong.gov.vn

15

Phòng Văn hóa Thông tin

 

0703.850.283

pvhtt.hlh@vinhlong.gov.vn

16

TT Văn hoá

 

0703.851.834

ttvhtt.hlh@vinhlong.gov.vn

17

TT thểdục thểthao

 

0703.850.347

tttdtt.hlh@vinhlong.gov.vn

18

Thưviện Long Hồ

 

0706.285.788

tv.hlh@vinhlong.gov.vn

19

UBND xãPhước Hậu

 

0703.850.310

ubxphuochau.hlh@vinhlong.gov.vn

20

UBND xãBình Hòa Phước

 

0703.859.909

ubxbinhhoaphuoc.hlh@vinhlong.gov.vn

21

UBND xãAn Bình

 

0703.858.924

ubxanbinh.hlh@vinhlong.gov.vn

22

UBND xãThanh Đức

 

0703.850.331

ubxthanhduc.hlh@vinhlong.gov.vn

23

UBND xãPhúĐức

 

0703.850.348

ubxphuduc.hlh@vinhlong.gov.vn

24

UBND xãThạnh Quới

 

0703.811.140

ubxthanhquoi.hlh@vinhlong.gov.vn

25

UBND xãHòa Ninh

 

0703.859.901

ubxhoaninh.hlh@vinhlong.gov.vn

26

UBND xãLong Phước

 

0703.850.420

ubxlongphuoc.hlh@vinhlong.gov.vn

27

UBND xãPhúQuới

 

0703.811.124

ubxphuquoi.hlh@vinhlong.gov.vn

28

UBND xãĐồng Phú

 

0703.859.917

ubxdongphu.hlh@vinhlong.gov.vn

29

UBND xãHòa Phú

 

0703.811.820

ubxhoaphu.hlh@vinhlong.gov.vn

30

UBND xãLộc Hòa

 

0703.811.841

ubxlochoa.hlh@vinhlong.gov.vn

31

UBND xãTân Hạnh

 

0703.811.870

ubxtanhanh.hlh@vinhlong.gov.vn

32

UBND TT Long Hồ

 

0703.850.248

ubttlongho.hlh@vinhlong.gov.vn

33

UBND xãLong An

 

0703.850.226

ubxlongan.hlh@vinhlong.gov.vn

Thị Trấn Long Hồ

01

Nguyễn Thành Tuấn

BT. ĐU

0703.942.324

 

02

Nguyễn Hoàng Phúc

PBT. ĐU

//

 

03

Hồ Huy Cường

CT.UBND

0703.850248

 

04

Hồ Hoàng Minh

PCT.HĐND

//

 

05

Nguyễn Kim Sơn

PCT.UBND

//

 

06

Lê Tấn Phong

CC - TP- HT

//

 

07

Nguyễn Huỳnh Xuân Trang

CC - TP- HT

//

 

08

Nguyễn Thị Mỹ Trang

CC- TC - KT

//

 

09

Nguyễn Hoàng Tuấn

CC- VH- XH

//

 

10

Huỳnh Thanh Trí

CC- VH- XH

//

httri.hlh@vinhlong.gov.vn

11

Nguyễn Kim Cúc

CC - VP - TK

//

nkcuc.hlh@vinhlong.gov.vn

12

Nguyễn Hải Trân

CC - VP - TK

//

 

13

Nguyễn Văn Việt

CC - ĐC - XD

//

 

14

Nguyễn Thái An

CC - ĐC - XD

//

 

15

Hồ Thị Kim Phương

CT.UBMTTQ

//

 

16

Nguyễn Thị Tuyết Mai

CT.HLHPN

//

 

17

Trương Thị Vĩnh Xuân

BT.ĐTN

//

 

18

Lê Việt Hùng

CT.HND

//

 

19

Lê Minh Luân

CHT.BCH.QS

//

 

20

Huỳnh Thanh Sang

CT.HCCB

//

 

UBND xã Bình Hòa Phước

1

Trần Minh Cảnh

BT. ĐU -CT.HĐND

0703956565

tmcanh.hlh.@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Đẳng

PBT-CT.UBND xã

0703859909

 

3

Phan Hữu Trí Thông Minh

PBT.TT Đảng ủy xã

0703956565

 

4

Đặng Ngọc Văn Khoa

PCT.HĐND xã

0703859909

dnvkhoa.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Trần Thanh Hải

PCT.UBND xã

//

 

6

Huỳnh Thanh Tâm

CT.MTTQ xã

//

 

7

Phạm Văn Phúc

CT. HND xã

//

 

8

Nguyễn Hùng Dũng

BT.XĐ

//

 

9

Nguyễn Thị Thu Trang

CT. HPN xã

//

 

10

Nguyễn Hữu Phúc

CT.CCB xã

//

 

11

Trần Chí Cường

CC. VP-TK xã

//

 

12

Dương Nguyễn Minh Kha

CC.TP-HT xã

//

dnmkha.hlh@vinhlong.gov.vn

13

Hồ Thị Mỹ Hồng

CC.TP-HT xã

//

 

UBND xã An Bình

01

Nguyễn Văn Trò

Bí thư Đảng ủy

0703950816

 

02

Nguyễn Thị Phương Loan

P.Bí thư Đảng ủy

0703.950816

 

03

Phạm Văn Dũng

P.Chủ tịch HĐND

0703.858924

 

04

Nguyễn Hữu Phước

Chủ tịch UBND xã

//

nhphuoc.hlh@vinhlong.gov.vn

05

Lê Minh Hùng

PCT. UBND xã

//

 

06

Nguyễn Văn Hương

Chủ Tịch MTTQ xã

//

nvhuong.hlh@vinhlongt.gov.vn

07

Nguyễn Văn Hiền

CT. Hội Nông dân

//

 

08

Đỗ Thành Sang

CT. Hội CCB

//

 

09

Trương Minh Nhựt

BT xã đoàn

//

 

10

Nguyễn Thúy Phượng

CVT. Hội Phụ nữ

//

 

11

Trần Văn Bé

Trưởng Công an xã

0703858959

 

12

Hồ Ngọc Tuấn

CHT. Quân sự

0703950773

 

13

Nguyễn Minh Hiền

CC.VP-TK

0703.858924

nmhien.hlh@vinhlong.gov.vn

14

Nguyễn Trúc Giang

CC.VP-TK

//

 

15

Huỳnh Thị Hiền

CC.Tư pháp

//

 

16

Nguyễn Trúc Thiện

CC.Tư pháp-hộ tịch

//

 

17

Phạm Công Nghệ

CC Địa chính

//

pcnghe.hlh@vinhlong.gov.vn

18

Châu Thị Phương Khanh

CC. Tài chính – KT

//

ctpkhanh.hlh@vinhlong.gov.vn

19

Đoàn Ngọc Niệm

CC. Địa chính NN

//

dnniem.hlh@vinhlong.gov.vn

20

Nguyễn Quốc Anh

CC.VHXH

//

nqanh.hlh@vinhlong.gov.vn

21

Nguyễn Văn Lộc

CC.LĐTB&XH

//

 

UBND xã Thanh Đức

1

Huỳnh Ngọc Phấn

Chủ tịch UBND xã

0702.280.678

hnphan.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Vĩnh Hòa

BT Đảng ủy

0703.895463

 

3

Nguyễn Văn Hóa

CC.VP-TK

0703.850.331

nvhoa.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Nguyễn Minh Trí

CC.VP-TK

//

nmtri.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Nguyễn Văn Sơn

CC.TP-HT

//

nvsontd.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Phan ThịXuân Trang

PCT.HĐND xã

//

ptxtrang.hlh@vinhlong.gov.vn

7

Nguyễn Hoàng Hiệp

CC.VHXH

//

nhhiep.hlh@vinhlong.gov.vn

8

Phan Hòa Hiệp

CC.NN-GT&TL

//

phhiep.hlh@vinhlong.gov.vn

9

Nguyễn Nhân

CC.VHXH

//

nnhan.hlh@vinhlong.gov.vn

10

VõThịMỹTrang

CC.TC-KT

//

vtmtrang.hlh@vinhlong.gov.vn

11

Đỗ Thành Tốt

CT.HĐND xã

//

 

12

Lê Vĩnh Xuyên

CC.ĐC-XD

//

 

13

Lê Phúc Vinh

CHT BCHQS

//

 

14

Nguyễn Nhựt Trường

Trưởng CA

0703.895076

 

15

Lê Văn Tâm

CT MTTQ

0703.964525

 

16

Lâm Thị Hồng Tuyên

CT Hội PN

//

 

17

Nguyễn Kỳ Tánh

CT Hội ND

//

 

18

Đỗ Văn Như

CT Hội CCB

//

 

19

Đỗ Trúc Đan

BT Đoàn TN

//

 

UBNDX Thạnh Quới

1

Hồ Văn Ngoan

Bí thư đảng ủy

0703.811.140

 

2

Lê Văn Thuận

Phó bí thư đảng ủy

//

 

3

Nguyễn Văn Lý

Chủ tịch UBMTTQVN xã

//

 

4

Đinh Văn Tuấn

Phó chủ tịch UBND xã

//

 

5

Nguyễn Đăng Khoa

Chủ tịch UBND xã

//

 

6

Lê Văn Thành

Phó CT HĐND xã

//

 

7

Phạm Hoàng Cung

Chủ tịch Hội nông dân xã

//

 

8

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Chủ tịch Hội PN

//

 

9

Nguyễn Hữu Cường

Bí thư xã đoàn

//

 

10

Trương Văn Long

Chủ tịch hội CCB

//

 

11

Nguyễn Hồng Thuận

Trưởng công an xã

//

 

12

Nguyễn Phan Trung Phong

CHT BCHQS

//

 

13

Trần Thị Phương Thảo

CC VP-TK

//

 

14

Trương Thành Đông

CC VP-TK

//

 

15

Đặng Thị Kim Ngân

CC tư pháp - hộ tịch

//

dtkngan.hlh@vinhlong.gov.vn

16

Lê Thị Ngọc Hân

CC tư pháp - hộ tịch

//

 

17

Võ Thị Thu Thủy

CC NN-ĐC-XD-MT

//

vttthuy.hlh@vinhlong.gov.vn

18

Nguyễn Dũng Trinh

CC NN-ĐC-XD-MT

//

ndtrinh.hlh@vinhlong.gov.vn

19

Nguyễn Hoàng Anh

CC VHXH

//

nhanh.hlh@vinhlong.gov.vn

20

Trần Hùng Minh

CC VHXH

//

 

21

Nguyễn Ngọc Sơ

CC TC-KT

//

 

UBND xã Hòa Ninh

1

Nguyễn Văn Kiếm

BT. Đảng ủy

0703.859.299

 

2

Nguyễn Văn Phỉ

PBT. Đảng ủy

//

 

3

Nguyễn Thái Hòa

CT. UBND xã

0703.859.901

nthhoahn.hlh@ vinhlong.gov.vn

4

Nguyễn Hoàng Nguyên

PCT. HĐND

//

 

5

Nguyễn Hiếu Quân

PCT.UBND xã

//

nhquanhn.hlh@ vinhlong.gov.vn

6

Châu Minh Lộc

CT. MTTQ xã

//

 

7

Nguyễn Hữu Diệu

CT.HND xã

//

 

8

Nguyễn Thanh Dinh

BT. Xã Đoàn

//

 

9

Nguyễn Hữu Vinh

CT. CCB

//

 

10

Ngô Thị Thanh Mai

CT. HPN

//

 

11

Nguyễn Tấn Viễn

CC. VPTK

//

ntvienhn.hlh@ vinhlong.gov.vn

12

Võ Hữu Lĩnh

CC. TPHT

//

vhl.hlh@ vinhlong.gov.vn

13

Nguyễn Tấn Cảnh

CC. TPHT

//

ntcanh.hlh@ vinhlong.gov.vn

14

Mai Phước Nghĩa

CC. ĐCXD-NN

//

mpnghia.hlh@ vinhlong.gov.vn

15

Ngô Thanh Xuân

CC.ĐCXD-NN

//

ntxuan.hlh@ vinhlong.gov.vn

16

Nguyễn Văn Thái

CC. KTTC

//

nvthai.hlh@vinhlong.gov.vn

17

Trương Thành Ngọc

Trưởng CA xã

//

 

18

Võ Minh Hiếu

CHT. BCHQS

//

 

19

Trần Hoàng Sĩ

CC. VHXH

//

thsi.hlh@ vinhlong.gov.vn

20

Đồng Nhật Tân

CC. VHXH

//

dntan.hlh@ vinhlong.gov.vn

21

Nguyễn Quốc Huy

CC. VPTK

//

 

UBND xã Phú Quới

1

HồThếNhu

BT ĐU

0702.241899

htnhu.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Dương Tấn Đạt

PBT ĐU

//

dtdat.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Nguyễn ThịLan Tươi

CT UBND

0703.811124

ntltuoi.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Đinh Nguyên Kha

PCT HĐND

//

 

5

Nguyễn Lê Hồng Tươi

PCT UBND

//

 

6

Võ Thị Tuyết Nhung

CT.UBMTTQVN

//

 

7

Nguyễn Thị Diệu Huyền

BT xã Đoàn

//

 

8

Nguyễn Thị Diễm Kiều

CT HPN

//

 

9

Nguyễn Thế Huy

CT hội ND

//

 

10

Trần Ánh Đăng

CT hội CCB

//

 

11

Nguyễn Văn Gọn

Trưởng công an

//

 

12

Nguyễn Hoàng Phương

CC VP-TK

//

nhphuongpq.hlh@vinhlong.gov.vn

13

Nguyễn Quốc Phi

CC VP-TK

//

nqphi.hlh@vinhlong.gov.vn

14

Trần Quốc Tuấn

CC địa chính

//

tqtuan.hlh@vinhlong.gov.vn

15

Nguyễn Trung Hiếu

CC địa chính

//

nthieu.hlh@vinhlong.gov.vn

16

Lê Thị Bảo Ngọc

CC TC-KT

//

 

17

Nguyễn Linh Sang

CC TP-HT

//

nlsang.hlh@vinhlong.gov.vn

18

Ngô Thị Thúy Kiều

CC TP-HT

//

 

19

Đặng Thanh Nhã

CC VHXH

//

dtnha.hlh@vinhlong.gov.vn

UBND xã Phước Hậu

1

Nguyễn Văn Phúc

CT.UBND

070.3850310

 

2

Trần Văn Út

CT.HĐND

//

 

3

Nguyễn Thế Quân

P.BT trực Đảng ủy

//

 

4

Nguyễn Ngọc Thành

T.khối vận

CT.MTTQ

//

 

5

Lê Duy Khương

P.CT.UBND

//

ldkhuong.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Trần Văn Hậu

P.CT HĐND

//

 

7

Huỳnh Hữu Phi

P.CT UBND

//

 

8

Thái Quang Sang

CT.Hội ND

//

 

9

Trần Tuyết Ánh

BT.ĐTN

//

 

10

Nguyễn Thị Thu Trang

CT.HPN

//

 

11

Trần Phúc Ngôn

CT.CCB

//

 

12

Trần Thị Lài

CC.VPTK

//

 

13

Nguyễn Bích Linh

CC. TP-HT

//

 

14

Lương Trung Hiệp

CC.VHXH

//

lthiep.hlh@vinhlong.gov.vn

15

Lê Chí Đoàn

CC.VHXH

//

 

16

Trần Tuấn Anh

CC.ĐCXD

//

 

17

Nguyễn Văn Thọ

CC.KTNS

//

 

18

Huỳnh Hữu Vinh

TCA

//

 

19

Đặng Ngọc Thanh

CC.ĐCXD

//

 

20

Huỳnh Thị Mộng Thu

CC.TP-HT

//

 

21

Phan Thị Thu

CC.VPTK

//

 

22

Trần Văn Ngọc Thuận

CHT.QS

//

 

UBND xã Đồng Phú

1

Đào Trung Nên

Bí thư Đảng ủy

0703.859.079

 

2

Trần Văn Thắng

Phó BT Đảng ủy

//

 

3

Võ Minh Trí

Phó CT HĐND

0703.859.917

 

4

Võ Trung Sơn

Chủ tịch UBND

//

 

5

Nguyễn Văn Tấn

Phó CT UBND

//

 

6

Thái Thành Luận

Phó CT UBND

//

 

7

Nguyễn Thanh Tâm

Chủ tịch MTTQ

//

 

8

Đỗ Thị Thanh Trực

BT XĐ

//

 

9

Trần Mỹ Dung

Chủ tịch HPN

//

 

10

Nguyễn Thanh Long

Chủ tịch HND

//

 

11

Nguyễn Văn Thật

Chủ tịch HCCB

//

 

12

Thái Văn Bình

Trưởng CA Xã

0703.859.245

 

13

Trần Thị Mỹ

Chỉ huy trưởng BCHQS

0703.952.407

 

14

Trương Thanh Tuấn

Công chức VPTK

0703.859917

 

15

Lê Đỗ Trọng

Công chức VPTK

//

 

16

Trần Minh Tâm

CC NN-ĐC-XD-MT

//

 

17

Nguyễn Phạm Phong Phúc

CC NN-ĐC-XD-MT

//

 

18

Trần Thị Thanh Tuyền

CC NN-ĐC-XD-MT

//

 

19

Mạc Kim Oanh

Công chức KT - NS

//

 

20

Nguyễn Thị Chúc

Công chức TP HT

//

 

21

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Công chức VHXH

//

 

22

Nguyễn Nhật Trường

Công chức VHXH

//

 

UBND xã Tân Hạnh

1

Nguyễn Thành Lâm

Bí thư ĐU

0703.811871

 

2

Nguyễn Thị Tuyết Vân

PBT Thường trực

//

 

3

Dương Hữu Xuân

PCT HĐND

//

 

4

Lê Hoàng Thanh

Chủ tịch UBND

0703.811.870

 

5

Huỳnh Văn Thanh

PCT UBND

//

 

6

Phan Tấn Trung

PCT UBND

//

 

7

Trần Thị Hồng Cúc

CC VP-TK

//

 

8

Nguyễn Thị Mỹ Loan

CC VP-TK

//

 

9

Lê Việt Thanh

CC VP-TK

//

 

10

Lục Thị Cẩm Hồng

CC Tư pháp-Hộ tịch

//

 

11

Mai Hà Quang

CC NN-ĐC-XD-MT

//

 

12

Lê Thanh Hồng

CC NN-ĐC-XD-MT

//

 

13

Phạm Văn Hoàng

CC NN-ĐC-XD-MT

//

 

14

Nguyễn Trung Tín

CC VH-XH

//

nttin.hlh@vinhlong.gov.vn

15

Nguyễn Ngọc Diệu

CC VH-XH

//

 

16

Nguyễn Văn Vũ

Trưởng Công an

0702.221.433

 

17

Đinh Văn Phương

Trưởng Quân sự

//

 

18

Phan Thị Thu Hường

CT UBMTTQVN

0703.949.256

 

19

Huỳnh Kim Phượng

CT HLHPN

//

 

20

Phan Thành Nghĩa

Bí thư xã đoàn

//

 

21

Nguyễn Văn Thuận

CT Hội nông dân

//

 

22

Võ Hoàng Thuận

CT Hội CCB

//

 

UBND xã Hòa Phú

1

Phạm Văn Suông

Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã

0703959551

 

2

Hồ Văn Đạt

Phó Bí thư Đảng ủy

//

 

3

Lê Văn Liêm

Phó bí thư-Chủ tịch UBND xã

0703811820

 

4

Biện Thanh Tuấn

Chủ tịch UBMTTQ

//

 

5

Trần Bá Triều

Phó chủ tịch HĐND

//

 

6

Phạm Quốc An

Phó CT UBND xã

//

 

7

Bùi Thị Oanh

Chủ tịch Hội PN

//

 

8

Trần Thanh Tùng

Bí thư xã đoàn

//

 

9

Lê Trung Đức

Chủ tịch Hội ND

//

 

10

Nguyễn Tấn Xuân

Chủ tịch Hội CCB

//

 

11

Bùi Đặng Thùy Trang

CC VPTK

//

 

12

Võ Thái Minh Đức

CHT BCHQS

//

 

13

Nguyễn Văn Thảo

Trưởng công an

0703811060

 

14

Trần Trung Nghĩa

CC tài chính-kế toán

0703811820

 

15

Phạm Hùng Cường

Công chức VHXH

//

phcuong.hlh@vinhlong.gov.vn

16

Nguyễn Loan Phương

CC LĐTB&XH

//

 

17

Nguyễn Nhựt Thức

CC Địa chính

//

 

18

Bùi Thế Anh

CC Nông nghiệp

//

 

19

Nguyễn Hoàng Thái Sơn

CC Tư pháp-Hộ tịch

//

 

UBND xã Long Phước

1

Nguyễn Chí Cường

Bí thư Đảng ủy

0703.850.419

 

2

Nguyễn Văn Nút

Phó BT Đảng ủy

//

 

3

Nguyễn Thanh Tú

Chủ tịch UBND xã

0703.850.420

 

4

Phạm Hoàng Sơn

Phó CT HĐND

//

 

5

Trương Lê Minh Thông

Phó CT UBND

//

 

6

Lê Thu Thủy

Chủ tịch UBMTTQ

//

 

7

Huỳnh Quốc Minh

Chủ tịch Hội ND

//

 

8

Phạm Thị Lệ Thanh

Chủ tịch Hội LHPN

//

 

9

Tạ Minh Thành

Chủ tịch Hội CCB

//

 

10

Nguyện Thu Hà

CC VPTK

//

 

11

Nguyễn Chí Hiền

CC Địa chính -MT

//

 

12

Lạc Huỳnh Phương

CC TP-HT

//

 

13

Trần Đăng Khoa

CC Tài chính - NS

//

 

14

Lâm Tiến Dũng

CC NN - TL

//

 

15

Đỗ Thị Kim Tuyến

CC Văn hóa XH

//

 

16

Trần Công Bằng

CC Văn hóa XH

//

tcbang.hlh@vinhlong.gov.vn

17

Tô Thanh Mảnh

Trưởng Công an

//

 

18

Lê Thành Triệu

CHT Quân sự

//

 

19

Lê Nguyễn Tấn Cường

PCN UBNKT Đảng

//

 

20

Trần Phương Bình

CB Tuyên giáo

//

 

21

Phạm Văn Nhựt

Phó Trưởng Công an

//

 

22

Nguyễn Hồng Phúc

Phó Trưởng Công an

//

 

23

Nguyễn Phước Trường

Phó CHT Quân sự

//

 

24

Lê Thị Bảo Trinh

CT Công đoàn cơ sở

//

 

25

Trần Thị Thu Hằng

CB DSGĐ-trẻ em

//

 

26

Lê Thanh Thùy Linh

CB VP.UBND

//

 

27

Nguyễn Thành Tài

CB Đài truyền thanh

//

 

28

Bùi Thị Kim Loan

PCT.UBMTTQVN

//

 

29

Phạm Văn Tám

PCT.UBMTTQVN

//

 

30

Lê Thị Thanh Hương

P.CT HLHPN

//

 

31

Trần Thị Thanh Nghĩa

P.BT đòan TN

//

 

32

Nguyễn Văn Điền

P.CT Hội ND

//

 

33

Biện Thanh Hùng

P.CT Hội CCB

//

 

34

Võ Hồng Hải

CT Hội NCT

//

 

35

Trần Thanh Tín

CT Hội CTĐ

//

 

36

Nguyễn Kim Hương

CT Hội BTNTT

//

 

37

Đỗ Đức Tài

CT Hội KH

//

 

38

Lê Văn Tâm

CB Khối vận

//

 

39

Nguyễn Thị Tuyết Mai

CB VP.UBND

//

 

UBND xã Lộc Hòa

01

Trần Văn Minh

BT Đảng Ủy

0703.811.770

 

02

Đặng Hữu Tài

P.BT Đảng Ủy

//

 

03

Cao Thị Hồng Nga

CT UBND

0703.811.841

 

04

Nguyễn Văn Quân

P.CT HĐND

//

 

05

Lư Nguyên Trung

P.CT UBND

//

 

06

Lê Ngọc Thao

CT UBMTTQVN

//

 

07

Nguyễn Thị Thanh Thúy

CT Hội LHPN

//

 

08

Bùi Công Trứng

CT Hội CCB

//

 

09

Nguyễn Văn Lành

BT Đoàn TN

//

 

10

Trần Trung Quân

CT Hội ND

//

 

11

Cao Trấn Thiệt

Trưởng CA

//

 

12

Nguyễn Thành Nhơn

CHT Ban CHQS

//

 

13

Nguyễn Thị Thu Thủy

Công chức VPTK

//

 

14

Lê Thị Bình Cư

Công chức VPTK

//

 

15

Huỳnh Thị Hải Yến

Công chức TP-HT

//

 

16

Đinh Hùng Khanh

Công chức TP-HT

//

 

17

Lê Anh Tôn

CC NN-ĐC-XD-MT

//

 

18

Nguyễn Văn Út

CC NN-ĐC-XD-MT

//

 

19

Lư Thị Hạnh

Công chức TC-KH

//

 

20

Phạm Quốc Thông

Công chức VH-XH

//

 

21

Trấn Minh Hiệp

Công chức VH-XH

//

tmhiep.hlh@vinhlong.gov.vn

UBND xã Long An

1

Trần Thị Kim Thoa

Bí thư Đảng ủy

0703.851.338

 

2

Phạm Võ Cao Cường

Phó Bí thư Đảng ủy

//

 

3

Nguyễn Huỳnh Vũ Ca

PCT HĐND

0703.850.226

 

4

Võ Văn Tám

CT UBND

//

 

5

Nguyễn Ngọc Điệp

PCT UBND

//

 

6

Phạm Thanh Hiền

CT UBMTTQVN

//

 

7

Nguyễn Thanh Nguyên

Công chức VP-TK

//

 

8

Nguyễn Thanh Sơn

CB Nông thôn mới

//

 

9

Nguyễn Đỗ Loan

Công chức TP-HT

//

 

10

Phạm Hữu Nghĩ

CC ĐC-NN-XD-MT

//

 

11

Thái Văn Kiệt

CC Văn hóa-xã hội

//

 

12

Trần Văn Chiến

CT Hội Nông dân

//

 

14

Phạm Ngọc Ánh

Cán bộ TB-XBi

//

 

15

Nguyễn Quốc Hải

CC TC-KT

//

 

16

Nguyễn Quốc Triều

CC VP-TK

//

 

17

Nguyễn Văn Thảo

CC Tư pháp-hộ tịch

//

 

18

Nguyễn Thị Trúc Linh

Cán bộ Văn thư LT

//

 

19

Nguyễn Văn Cường

Thủ quỹ

//

 

20

Nguyễn Văn Vô

Chủ tịch Hội NCT

//

 

21

Thái Ngọc Ẩn

Chủ tịch Hội CTĐ

//

 

22

Hà Văn Một

Chủ tịch Hội KH

//

 

23

Nguyễn Văn Thành

CC ĐC-NN-XD-MT

//

 

24

Đào Công Trung

Công chức VH-XH

//

dctrung.hlh@vinhlong.gov.vn

25

Dương Văn Phước

Cán bộ ĐTT

//

 

26

Nguyễn Văn Khải

Trưởng Công an

//

 

27

Nguyễn Thông Minh

CHT BCH Quân sự

//

 

28

Ngô Hùng Dũng

Chủ tịch Công đoàn

//

 

29

Nguyễn Thị Xuân Oanh

Chủ tịch Hội LHPN

//

 

30

Nguyễn Hoàng Nhân

Chủ tịch Hội CCB

//

 

31

Phan Thị Kim Liên

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

//

 

32

Nguyễn Thị Kim Xuyến

Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến

//

 

UBND xã Phú Đức

1

Trương Văn Hưng

BT ĐU - CT HĐND

0703.850.348

 

2

Trần Hòang Nam

PBT ĐU-CN UBKT

//

 

3

Đặng Quang Phú

CT UBND

//

 

4

Nguyễn Văn Lâm

CTMT-TKV

//

 

5

Nguyễn Thanh Hải

PCT HĐND

//

 

6

Phan Văn Sơn

PCT UBND

//

 

7

Đặng Thị Thanh Duyên

CT HND

//

 

8

Cao Thị Ánh Như

CT HLHPN

//

 

9

Tống Phước Mỹ

BTXĐ

//

 

10

Trần Huy Hùng

CT Hội CCB

//

 

11

Nguyễn Minh Nhựt

T CA XÃ

//

 

12

Nguyễn Thanh Hòang

CHT QS

//

 

13

Lê Thanh Hùng

CC TP

//

lthung.hlh@vinhlong.gov.vn

14

Lâm Linh Thảo

CC TP

//

llthao.hlh@vinhlong.gov.vn

15

Phan Việt Hải

CC VP-TK

//

pvhai.hlh@vinhlong.gov.vn

16

Huỳnh Khánh Trường

CC VP-TK

//

hktruong.hlh@vinhlong.gov.vn

17

Ngô Tấn Gẩm

CB NN-ĐC-XD

//

ntgam.hlh@vinhlong.gov.vn

18

Lê Ngọc Trâm

CB NN-ĐC-XD

//

lntram.hlh@vinhlong.gov.vn

19

Trần Văn Thanh

CC VH-XH

//

tvthanh.hlh@vinhlong.gov.vn

20

Nguyễn Quan Hiền

CC VH-XH

//

nqhienpd.hlh@vinhlong.gov.vn

21

Huỳnh Thị Lài

CC KT-NS

//

htlai.hlh@vinhlong.gov.vn