Các liên kết
Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ

1. Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân:

Căn cứ Quyết định số 9782/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ; theo đó:

- Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể Ủy ban nhân dân; đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện.

- Ủy ban nhân dân huyện giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2013. Ủy ban nhân dân huyện thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Điều 124 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện;

- Cách thức giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân huyện:

+ Thảo luận tập thể và quyết nghị từng vấn đề tại phiên họp Ủy ban nhân dân huyện.

+ Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện gửi toàn bộ hồ sơ và phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên Ủy ban nhân dân huyện để xin ý kiến. Hồ sơ gửi lấy ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân huyện áp dụng theo các quy định tại Điều 14 Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 07/7/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ….

2. Bộ máy tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ:

Bộ máy tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện gồm Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; các xã, thị trấn trực thuộc; cụ thể: 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện:

+ Chủ tich UBND huyện: Ông Lê Phi Long - phụ trách chung

+ Phó Chủ tich  UBND huyện: Ông Lê Văn Thành - chịu trách nhiệm kinh tế-tài chính

+ Phó Chủ tịch UBND huyện: Bà Võ Thị Xuân Mỹ - phụ trách văn hóa-xã hội.

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện (17 cơ quan):

STT

Đơn vị

Số điện thoại

Email

1

Văn phòng HĐND-UBND huyện

0703.850.250

vpubnd.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Phòng Tài chính - KH

0703.850.224

ptckh.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Thanh tra huyện

0703.850.293

 

4

Phòng Tư pháp

0703.850.228

ptp.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Phòng Văn hóa & Thông tin

0703.850.283

pvhtt. hlh@vinhlong.gov.vn

6

Phòng Y tế

0703.942.494

pyte.hlh@vinhlong.gov.vn

7

Phòng Giáo dục & ĐT

0703.850.215

pgddt.hlh@vinhlong.gov.vn

8

Trung tâm dạy nghề & GTVL

0703.942.280

 

9

Phòng Nội vụ

0703.851.926

pnv.hlh@vinhlong.gov.vn

10

Phòng Tài nguyên – MT

0703.850.375

ptnmt.hlh@vinhlong.gov.vn

11

Phòng Công thương

0703.942.036

 

12

Phòng Lao động, TB và XH

0703.850.411

pldtbxh.hlh@vinhlong.gov.vn

13

Ban BT, HT & TĐC

0703.942.736

bbthttdc.hlh@vinhlong.gov.vn

14

Phòng Nông nghiệp & PTNT

0703.850.251

pnnptnt.hlh@vinhlong.gov.vn

15

Đài Truyền thanh huyện

0703.580.284

dtt.hlh@vinhlong.gov.vn

16

Ban Quản lý Chợ Thị trấn LH

0703.851.224

 

17

Ban Quản lý Chợ Phú Quới

0703.960.308

 

- Các xã, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện (01 thị trấn và 14 xã)

STT

Đơn vị

Số điện thoại

Email

1

Thị trấn Long Hồ

0703.850.248

ubttlongho.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Xã Long An

0703.850.226

ubxlongan.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Xã Phú Đức

0703.850.348

ubxphuduc.hlh@vinhlong.gov.vn

4

Xã Long Phước

0703.850.420

ubxlongphuoc.hlh@vinhlong.gov.vn

5

Xã Phước Hậu

0703.850.310

ubxphuochau.hlh@vinhlong.gov.vn

6

Xã Tân Hạnh

0703.811.870

ubxtanhanh.hlh@vinhlong.gov.vn

7

Xã Lộc Hòa

0703.811.841

ubxlochoa.hlh@vinhlong.gov.vn

8

Xã Hòa Phú

0703.811.820

ubxhoaphu.hlh@vinhlong.gov.vn

9

Xã Phú Quới

0703.811.124

ubxphuquoi.hlh@vinhlong.gov.vn

10

Xã Thạnh Quới

0703.811.140

ubxthanhquoi.hlh@vinhlong.gov.vn

11

Xã Thanh Đức

0703.850.331

ubxthanhduc.hlh@vinhlong.gov.vn

12

Xã An Bình

0703.858.924

ubxanbinh.hlh@vinhlong.gov.vn

13

Xã Bình Hòa Phước

0703.859.909

ubxbinhhoaphuoc.hlh@vinhlong.gov.vn

14

Xã Hòa Ninh

0703.859.901

ubxhoaninh.hlh@vinhlong.gov.vn

15

Xã Đồng Phú

0703.859.917

ubxdongphu.hlh@vinhlong.gov.vn

 

3. Họ tên, chức vụ, điện thoại cơ quan, email của TT.UBND huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phan Thị Mỹ Hạnh

Chủ tịch

0703.850.295

ptmhanh.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Chí Cường

Phó Chủ tịch

0703.942.837

nccuong.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Võ Trung Sơn

Phó Chủ tịch

0703.942.836

vtson.hlh@vinhlong.gov.vn