Các liên kết
Văn phòng HĐND-UBND tỉnh Vĩnh Long

1. Chức năng, nhiệm vụ, biên chế của Văn phòng:

Căn cứ Quyết định số: 01/2014/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành quy chế Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ (viết tắt là Văn phòng) là cơ quan giúp việc của Thường trực HĐND và UBND huyện, có chức năng tham mưu tổng hợp cho UBND huyện về hoạt động của UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện.

- Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng:

+ Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện; giúp Thường trực HĐND, UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chuẩn bị các đề án (bao gồm các dự thảo văn bản pháp quy, các đề án lĩnh vực kinh tế - xã hội và các đề án khác) và tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án đó; chuẩn bị báo cáo thuyết trình các đề án của UBND huyện trình HĐND huyện.

+ Tổ chức việc công bố, truyền đạt và giúp Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp trong huyện thực hiện các nghị quyết HĐND, các quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND huyện. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật.

+ Bảo đảm các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho HĐND, UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc có hiệu quả (sắp xếp nơi làm việc, trang thiết bị; tổ chức phục vụ các cuộc hội, họp, công tác, tiếp khách do Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND quyết định). Biên tập và quản lý hồ sơ, biên bản các kỳ họp, cuộc họp của HĐND, UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện.

+ Cung cấp thông tin và xử lý thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác, phục vụ cho công tác của Thường trực HĐND, UBND huyện và chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện. Giúp HĐND, UBND huyện thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

+ Giúp UBND và Chủ tịch UBND huyện quan hệ công tác với UBND tỉnh, Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ; thực hiện các Quy chế phối hợp và quan hệ công tác với Thường trực HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan của trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn.

+ Phối hợp với Thanh tra huyện và các cơ quan chuyên môn khác giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý con dấu của Thường trực HĐND và UBND huyện. Tổ chức, quản lý công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, hành chính, quản trị, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND huyện; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (ISO hành chính công). Phối hợp phòng Nội vụ huyện hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn về công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ và nghiệp vụ hành chính; phối hợp phòng Văn hoá và Thông tin thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn theo quy định của Nhà nước.

+ Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, ngân sách, tài sản được giao theo quy định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND huyện giao.

- Biên chế của đơn vị Văn phòng HĐND-UBND huyện Long Hồ đến thời điểm tháng 9/2016 là 24 biên chế (04 lãnh đạo văn phòng và 14 cán bộ, công chức, viên chức)

2. Họ tên, chức vụ, điện thoại cơ quan, email của lãnh đạo văn phòng.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Võ Văn Chí Hạnh

Chánh VP

0703.850.888

vvchanh.hlh@vinhlong.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chánh VP

0703.850.255

ntha.hlh@vinhlong.gov.vn

3

Tô Ánh Lan

Phó Chánh VP

0703.850.262

talan.hlh@vinhlong.gov.vn