Các liên kết
Cơ hội đầu tư

- Để thực hiện tốt công tác thu hút vốn đầu tư huyện cần tập trung huy động bằng các nguồn nhân lực như: Huy động từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước; huy động từ các tổ chức tín dụng; huy động vốn của các loại hình doanh nghiệp; huy động vốn của cộng đồng dân cư; huy động các nguồn ngoại lực, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài huyện từ các tổ chức cá nhân.  

- Đồng thời xác định cụ thể lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực cần mời gọi và xúc tiến đầu tư của huyện cần tập trung vào các lĩnh vực chính là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với khu dân cư, du lịch, phát triển làng nghề, đầu tư các chợ nông thôn.

+ Khai thác thế mạnh của huyện về du lịch miệt vườn gắn với nuôi trồng thủy sản thuộc 4 xã cù lao của huyện.

+ Phát triển các làng nghề truyền thống nhằm giải quyết lao động nông nhàn, nâng cao thu nhập và đời sống khu vực nông thôn.

+ Đầu tư phát triển các chợ: Tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư Chợ Long Hiệp và chợ Cầu Đôi; tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và nguồn vốn lấy chợ nuôi chợ; cải tạo nâng cấp chỉnh trang các chợ Đồng Phú, chợ Lộc Hòa, chuyển đổi chợ  Phước Yến sang loại hình Hợp tác xã.

+ Mời gọi các nhà đầu tư xây dựng các tuyến đường gắn với xây dựng khu dân cư như: Đường Đ1 Thị Trấn Long Hồ dài 1.850 m ngang 71 m,...

+ Mời gọi các nhà đầu tư xây dựng Trung Tâm Thương mại huyện.

+ Mời gọi các nhà đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội khóm 5, Thị trấn Long Hồ.

+ Mời gọi các nhà đầu tư xây dựng bến xe khách Long Hồ.

+ Mời gọi các nhà đầu tư phát triển vùng rau sạch an toàn xã Phước Hậu.

Khi triển khai đầu tư các chương trình, dự án phải đảm bảo hài hòa 3 lợi ích: Nhà nước, nhà đầu tư và người dân trong vùng dự án.