Danh mục văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng

(cập nhật từ đầu năm 2021)

 

STT

Tên, loại, số VB, cơ quan

ban hành

Trích yếu

Địa chỉ tra tìm vb

Hành chính nhà nước / Bầu cử QH, HĐND các cấp

01

Nghị quyết số: 1186/2021/UBTVQH14

Về tổ chức hội nghị cử tri, hiệp thương giới thiệu người ứng cử…

NQ 1186_2021 UBTVQH ve hoi nghi cu tri gioi thieu nguoi ung cu.doc

 02

Nghị quyết số:

1187/NQ-UBTVQH14

 

Hướng dẫn cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người ứng cử…

NQ 1187 UBTVQH huong dan co cau, thanh phan, so luong nguoi ung cu db hdnd.doc

 03

Hội đồng bầu cử QG

Hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội - các mẫu số 1-5

Mau 01-05.Mau ho so ung cu DBQH.pdf

 04

Hội đồng bầu cử QG

Hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND - các mẫu số 6-10

Mau 06-10.Mau ho so ung cu DBHDND.pdf

 

 

 

 

 05

Hội đồng bầu cử QG

Mẫu bầu cử đại biểu Quốc hội 18-23

Mau 18-23.Mau bau cu DBQH.pdf

 06

Hội đồng bầu cử QG

Mẫu bầu cử đại biểu HĐND 24-41

Mau 24-41.Mau bau cu DBHDND.pdf

 07

Nghị quyết liên tịch
Số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-
CP-ĐCTUBTWMTTQVN

Hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử

NQ lien tich so 09_UBTVQH-CP-UBTWMTTQVN HD quy trinh thuong, gioi thieu nguoi ung cu.doc

 08

Kế hoạch số 42 của Hội đồng bầu cử QG

Về triển khai công tác bầu cử

Kehoach so 42 HD BCQG ve trien khai cong tac bau cu.pdf

 09

Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Hướng dẫn nhân sự bầu cử

Huongdan.36.BTCTW ve nhan su bau cu.pdf

 10

Thông tri số 13 của BTT UBTW MTTQVN

Hướng dẫn MTTQ tham gia công tác bầu cử

Thong tri 13 MTTQTW huong dan MTTQ tham gia cong tac bau cu.doc

 11

Chỉ thị 02/CT-TTg

Về tổ chức bầu cử…

Chi thi 02 TTg ve bau cu.pdf

 12

Thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thong tu 01_2021_Bo Noi vu huong dan nghiep vu bau cu.doc

 13

Thông tư số 102/2020/TT-BNV của Bộ Tài chính

Hướng dẫn kinh phí bầu cử

TT 102 BTC HD ve Kinh phi bau cu.pdf