Các liên kết
Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị

- Đơn vị hành chính: Huyện Long Hồ có 14 xã và 01 Thị trấn Long hồ

- Hệ thống quy hoạch đô thị: Hiện nay đang thực hiện điều chỉnh mở rộng quy hoạch Thị trấn Long Hồ và thực hiện quy hoạch Đô thị Phú Quới. Đồng thời hiện nay 09 xã đã có quy hoạch chi tiết trung tâm xã tỷ lệ 1/1000 được phê duyệt  giai đoạn 2010-2015 còn lại 05 trung tâm xã gồm: Phú Đức, Hòa Phú, Phước Hậu, Thanh Đức, Đồng Phú đang lập hồ sơ quy hoạch chi tiết trung tâm xã. Bên cạnh đó thực hiện quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 thì hiện nay huyện Long Hồ cũng đã phê duyệt xong 14 đồ án quy hoạch nông thôn mới của 14 xã trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

1. Quy hoạch đô thị và quy hoạch Trung tâm xã giai đoạn từ 2003- 2025

Stt

Tên đồ án quy hoạch

Cấp phê duyệt (theo thẩm quyền được phê duyệt)

Số hiệu của quyết định phê duyệt

Thời gian phê duyệt

Tính hiệu lực của quyết định

Ghi chú: (chủ đầu tư lập QH)

01

QH chi tiết TT xã Phú Quới

UBND huyện Long Hồ

144/QĐ-UB ngày 17/8/2004

2004

Đã được công bố

Ban quản lý dự án huyện

02

QH chi tiết TT xã Bình Hoà Phước

UBND huyện Long Hồ

143/QĐ-UB ngày 17/9/2004

2004

Đã được công bố

Ban quản lý dự án huyện

03

QH chi tiết TT xã Hoà Ninh

UBND huyện Long Hồ

213/QĐ-UB ngày 26/11/2004

2004

Đã được công bố

Ban quản lý dự án huyện

04

QH chi tiết TT xã Tân Hạnh

UBND huyện Long Hồ

849/QĐ-UB ngày 08/11/2004

2003

Đã được công bố

Ban quản lý dự án huyện

05

QH chi tiết TT xã Long An

UBND huyện Long Hồ

851/QĐ-UB ngày 08/11/2004

2004

Đã được công bố

Ban quản lý dự án huyện

06

QH chi tiết TT xã Thạnh Quới

UBND huyện Long Hồ

850/QĐ-UB ngày 08/11/2004

2004

Đã được công bố

Ban quản lý dự án huyện

07

QH chi tiết TT xã An Bình

UBND huyện Long Hồ

 

2008

Đã được công bố

Ban quản lý dự án huyện

08

QH chi tiết TT xã Phú Đức

UBND huyện Long Hồ

Phê duyệt đề cương

2008

Đã được công bố

Ban quản lý dự án huyện

09

QH chi tiết TT xã Lộc Hoà

UBND huyện Long Hồ

5764/QĐ-UB ngày 22/10/2008

2008

Đã được công bố

Ban quản lý dự án huyện

10

QH chi tiết TT xã Long Phước

UBND huyện Long Hồ

 

2008

Đã được công bố

Ban quản lý dự án huyện

11

QH điều chỉnh mở rộng trung tâm thị trấn Long Hồ

UBND tỉnh

2352/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 17/02/2008

2008

Đang xin chủ trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch (giai đoạn 2015-2020 và định hướng 2025)

Ban quản lý dự án huyện

12

QH khu đô thị Phú Quới

UBND tỉnh

2406/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 02/12/2008

2008

Đang trình SXD thẳm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị Phú Quới

Phòng Công thương Huyện

2. Quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới giai đoạn từ 2011- 2020

Stt

Tên đồ án quy hoạch

Cấp phê duyệt (theo thẩm quyền được phê duyệt)

Đối với dự án quy hoạch được phê duyệt

Ghi chú: (chủ đầu tư lập QH)

 

Số hiệu của quyết định phê duyệt

Thời gian phê duyệt

Tính hiệu lực của quyết định

01

Đồ án QH chung xã nông thôn mới Bình hòa phước

UBND huyện

8612/QĐ-UBND

28/12/2011

Đã được công bố

Phòng nông nghiệp-PTNT

02

Đồ án QH chung xã NTM Hòa Phú

UBND huyện

580/QĐ-UBND

01/3/2012

Đã được công bố

Phòng NN –PTNT

03

Đồ án QH chung xã NTM Long Phước

UBND huyện

3511/QĐ-UBND

23/9/2013

Đã được công bố

Phòng NN –PTNT

04

ĐA QH chung xã NTM Phú Quới

UBND huyện

3.403/QĐ-UBND

26/9/2012

Đã được công bố

Phòng NN –PTNT

05

ĐA QH chung xã NTM Thạnh Quới

UBND huyện

3.404/QĐ-UBND

26/9/2012

Đã được công bố

Phòng NN –PTNT

06

ĐA QH chung xã NTM Lộc Hòa

UBND huyện

3.402/QĐ-UBND

26/9/2012

Đã được công bố

Phòng NN –PTNT

07

ĐA QH chung xã NTM Tân Hạnh

UBND huyện

3.402/QĐ-UBND

26/9/2012

Đã được công bố

Phòng NN –PTNT

08

ĐA QH chung xã NTM Phú Đức

UBND huyện

3.407/QĐ-UBND

26/9/2014

Đã được công bố

Phòng NN –PTNT

09

ĐA QH chung xã NTM Phước Hậu

UBND huyện

3.406/QĐ-UBND

26/9/2012

Đã được công bố

Phòng NN –PTNT

10

ĐA QH chung xã NTM Long An

UBND huyện

3.405/QĐ-UBND

26/9/2012

Đã được công bố

Phòng NN –PTNT

11

ĐA QH chung xã NTM Thanh Đức

UBND huyện

3399/QĐ-UBND

26/9/2012

Đã được công bố

Phòng NN –PTNT

12

ĐA QH chung xã NTM An Bình

UBND huyện

2869/QĐ-UBND

15/8/2012

Đã được công bố

Phòng NN –PTNT

13

ĐA QH chung xã NTM Hòa Ninh

UBND huyện

2870/QĐ-UBND

15/8/2012

Đã được công bố

Phòng NN –PTNT

14

ĐA QH chung xã NTM Đồng Phú

UBND huyện

3400/QĐ-UBND

26/9/2012

Đã được công bố

Phòng NN –PTNT