Các liên kết
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Tên KNTC: Mai Ngọc Anh và Nguyễn Thị Tuyết
Số văn bản: 3022/QÐ-UBND
Ngày xuất bản: 05/11/2021
Cơ quan xử lý: UBND tỉnh Vĩnh Long
Nội dung trích yếu: Về việc giải quyết khiếu nại, yêu cầu của ông Mai Ngọc Anh và bà Nguyễn Thị Tuyết, địa chỉ: ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (lần hai).
Người ký: Lê Quang Trung
Ngày hiệu lực: 05/11/2021
Tập tin đính kèm: 3022qd_signed.pdf