Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 02/11 đến 07/11/2020)
(06/11/2020 16:39:57)
1. Ông: Nguyễn Thành Lâm (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai  02/11/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT của ĐB HĐND 03 cấp trước kỳ họp cuối năm 2020 ở xã Tân Hạnh.
Ba  03/11/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT của ĐB HĐND 03 cấp trước kỳ họp cuối năm 2020 ở Thị trấn Long Hồ.
04/11/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT của ĐB HĐND 03 cấp trước kỳ họp cuối năm 2020 ở xã Long An.
Năm 05/11/2020 - S: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- C: Dự TXCT của ĐB HĐND 03 cấp trước kỳ họp cuối năm 2020 ở xã An Bình.
Sáu 06/11/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 07/11/2020 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai  02/11/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT của ĐB HĐND 03 cấp trước kỳ họp cuối năm 2020 ở xã Thanh Đức.
Ba  03/11/2020 - S: Dự hội nghị tổng kết các KH thực hiện đề án của UBND tỉnh ở Huyện đội.
- C: Dự TXCT của ĐB HĐND 03 cấp trước kỳ họp cuối năm 2020 ở xã Hòa Ninh.
04/11/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT của ĐB HĐND 03 cấp trước kỳ họp cuối năm 2020 ở xã Hòa Phú.
Năm 05/11/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT của ĐB HĐND 03 cấp trước kỳ họp cuối năm 2020 ở xã Lộc Hòa.
Sáu 06/11/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 07/11/2020 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai  02/11/2020 - S: Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020.
- C: Họp Sở Xây dựng về quy hoạch Khu đô thị nông nghiệp sinh thái An Bình.
Ba  03/11/2020 - S:
- C: 
04/11/2020 - S:
- C: 
Năm 05/11/2020 - S: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy/Dự hội thảo về biến đổi khí hậu tại Sở Tài nguyên-Môi trường.
- C: 
Sáu 06/11/2020 - S: Dự họp UBND tỉnh về công tác xây dựng cơ bản.
- C: 
Bảy 07/11/2020 - Nghỉ.
4. Ông: Nguyễn Chí Cường (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai  02/11/2020 - Tham gia Đoàn tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Ba  03/11/2020 - Tham gia Đoàn tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
04/11/2020 - Tham gia Đoàn tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Năm 05/11/2020 - S: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- C: 
Sáu 06/11/2020 - S:
- C: 
Bảy 07/11/2020 - Trực: Chí Hạnh - Nhựt Trường - Thanh Thủy.