Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 25/01 đến 30/01/2021)
(28/01/2021 09:22:40)
1. Ông: Nguyễn Thành Lâm (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai  25/01/2021 - Giải quyết công việc cơ quan và đi cơ sở.
Ba  26/01/2021 - S: Giải quyết công việc cơ quan và đi cơ sở.
- C: Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020.
27/01/2021 - S: Giải quyết công việc cơ quan và đi cơ cở.
- C: Họp lệ Chi bộ cơ quan.
Năm 28/01/2021 - Giải quyết công việc cơ quan và đi cơ sở.
Sáu 29/01/2021 - Giải quyết công việc cơ quan và đi cơ sở.
Bảy 30/01/2021 - S: Dự Hội nghị công chức đầu năm 2021.
2. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai  25/01/2021 - S: Họp  báo Thường trực UBND huyện.
- C: Họp tổng kết công tác Thanh tra tỉnh; Làm việc với Công ty Cổ phần HLK.
Ba  26/01/2021 - S: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện.
- C: Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020.
27/01/2021 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Tiếp Công ty Tỷ Xuân; Họp lệ Chi bộ cơ quan.
Năm 28/01/2021 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 29/01/2021 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 30/01/2021 - S: Dự Hội nghị công chức đầu năm 2021.
3. Ông: Nguyễn Chí Cường (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai  25/01/2021 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Làm việc với xã Hòa Phú về xây dựng cầu; Dự tổng kết công tác Đoàn & phong trào thanh thiếu niên năm 2020.
Ba  26/01/2021 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020.
27/01/2021 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp lệ Chi bộ cơ quan.
Năm 28/01/2021 -  S: Giải quyết công việc cơ quan..
- C: Dự Hội nghị tổng kết Dự án" Hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò giống, nâng cao đời sống".
Sáu 29/01/2021 - S: Dự lễ truy điệu nghĩa trang huyện.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 30/01/2021 - S: Dự Hội nghị công chức đầu năm 2021.
- Trực: Chí Hạnh - Nhựt Trường - Thanh Thủy.
4. Ông: Võ Trung Sơn (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai  25/01/2021 - S: Họp tổng kết ngành Giao thông vận tải năm 2020 triển khai kế hoạch năm 2021
- C: Dự hội nghị ngành Y tế năm 2020, phòng chống dịch Coivd-19 và đảm bảo an toàn thực phẩm
Ba  26/01/2021 - Giải quyết công việc cơ quan.
27/01/2021 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp lệ Chi bộ cơ quan.
Năm 28/01/2021 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 29/01/2021 - S: Dự Đại hội Hội khuyến học.
- Giải quyết Công việc cơ quan.
Bảy 30/01/2021 - S: Dự Hội nghị công chức đầu năm 2021.