Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 03/8 đến 08/8/2020)
(06/08/2020 07:45:54)
1. Ông: Nguyễn Thành Lâm (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 03/8/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 04/8/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
05/8/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 06/8/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 07/8/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 08/8/2020 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 03/8/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 04/8/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
05/8/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 06/8/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 07/8/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 08/8/2020 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 03/8/2020 - S: Dự họp Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
- C: Làm việc với Chủ tịch UBND xã Thanh Đức về giải quyết các công việc phát sinh.
Ba 04/8/2020 - S: Dự họp Huyện ủy về triển khai xây dựng các kế hoạch chuyên đề theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII.
- C:
05/8/2020 - S: Dự họp Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định các báo cáo đề xuất chủ trương các công trình giao thông nông thôn.
- C:
Năm 06/8/2020 - S:
- C:
Sáu 07/8/2020 - S:
- C:
Bảy 08/8/2020 - Nghỉ.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 03/8/2020 - S: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện về xét đánh giá, phân loại cán bộ là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trên địa bàn năm học 2019-2020.
- C: Dự họp Sở Giao thông vận tải về thống nhất giải pháp triển khai thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang trước Khu công nghiệp Hòa Phú.
Ba 04/8/2020 - S:
- C:
05/8/2020 - S:
- C: Làm việc với chủ đầu tư về dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ.
Năm 06/8/2020 - S:
- C:
Sáu 07/8/2020 - S:
- C:
Bảy 08/8/2020 - Trực: Ánh Lan - Nhựt Trường - Hòa Thuận.
5. Ông: Nguyễn Chí Cường (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 03/8/2020 - S: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện về xét đánh giá, phân loại cán bộ là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trên địa bàn năm học 2019-2020.
- C:
Ba 04/8/2020 - S:
- C:
05/8/2020 - S:
- C:
Năm 06/8/2020 - S:
- C:
Sáu 07/8/2020 - S:
- C:
Bảy 08/8/2020 - Nghỉ.